สื่อชุดนี้เป็นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความ  รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ที่จะช่วยให้ผู้ที่นับถือได้รู้ถึงสาเหตุของความทุกข์และการดับเหตุแห่งทุกข์นั้น  โดยในสื่อจะได้กล่าวถึงเรื่องของความศรัทธา ซึ่งจะเป็นบันไดนำไปสู่ปัญญา  และจะได้กล่าวถึง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในด้านต่าง ๆ   

หลังจากนักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาจากสื่อนี้แล้วให้ทำแบบฝึกหัดที่แนบมานี้ด้วย  พยายามทำด้วยตัวเองด้วยนะ เพราะประโยชน์ที่เกิดขึ้น มันจะเป็นผลดีต่อตัวนักเรียนเองไม่ใช่ใครอื่น

ลองอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนทำแบบฝึกหัดนะครับ

 

แบบฝึกหัดทบทวนความคิดของนักเรียนจ๊ะ

Advertisements

73 responses »

 1. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ตอบ 1 ทำให้คนเชื่่อและเลื่อมใสเกี่ยวกับศาสนาและปฏิบัติทำดีตามคำสอนแต่ละศาสนา

  ตอบ 2 ความเชื่อที่ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยใช้ปัญญาเป็นหลัก

 2. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 3 พูดว่า:

  1 ตอบ ทำให้คนปฎิบัติตัวดี ทำตามคำสั่งสอนของศาสนา
  1 ตอบ ความเชื่อ ใชปัญญาเป็นหลัก

 3. f พูดว่า:

  ด.ญ.พิชนันท์ นักหล่อ ม.3/5 เลขที่ 19
  1. ตอบ สามรถให้มนุษย์คนชั่วทั้งหลายกลับมาเป็นคนดีได้เเละเชื่อฟังคำสั่งสอนของศาสนา
  2. ตอบ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์

 4. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  ข้อ1 ทำให้โลกรู้ว่าศาสนาแต่ละศาสนามีคำสอนของแต่ละศาสนา
  ข้อ2 การที่บุคคลคลหนึ่งใช้ปัญญาเป็นสิ่งยืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาโดยใช้เหตุผลกับปัญญาเป็นหลัก

 5. นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 3/5 เลขที่11 พูดว่า:

  1.ทำให้จิตใจของผู้คนสะอาดปราศจากกิเลส
  2.เพราะศาสนาพุทธใช้หลักเหตุผลและแบ่งปันทำให้อยู่รวมกันในสัคมเป็นระเบียบ

 6. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  1. ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  2. ความเชื่อมั่น และปัญญา

 7. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 3/5 เลขที่ 5 พูดว่า:

  1.ทำให้เราเป็นคนดี
  2.พระพุทธศาสตร์ สอนไว้ว่าทำำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว

 8. ด.ญ.วรกันต์ จันธิ ม.3/2 เลขที่ 29 พูดว่า:

  1. ได้รู้จัก หลัก ธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา ว่า คนดีคน ชั่วเป็นอย่างไร.
  2. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา!

 9. ธนกร สมเครือ3/5 เลขที่ 3 พูดว่า:

  1.ทำให้เราอยู่ในศิลธรรม
  2.สอนให้เรารู้ว่าบาปมีจริง อิอิ

 10. ด.ญ.นฤภร ไชยลังกา เลขที่24 ม.3/3 พูดว่า:

  1.ศาสนาทำให้เราไม่ฟุ่งฟ่าน มีสติ แล้วจิตใจก็สงบ
  2.รู้จักระงับอารมณ์ของตนเอง และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

 11. ด.ญ.รัชนาท ฟูศรี เลขที่25 ม.3/3 พูดว่า:

  1 ทำไห้เราได้รู้ว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดีและไม่ประพฤติผิด
  2 ใช้สติมากกว่าอารมณ์

 12. ด.ญ. อารีรักษ์ คำภิระ เลขที่28 ม.3/3 พูดว่า:

  1 ทำไรเราเป็นคนคิดดี ทำดี และไม่หลงผิด
  2 พัฒนาปัญญา และจิตใจ

 13. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ม.305 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว จึงได้รู้และสรุปพอเข้าใจได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจที่มีหลักธรรมคำสั่งสอนที่สามารถทำให้เตือนใจคนเรา และศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนคนไทยนับถือมากที่สุดและยังเป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญต่างๆ หรือพิธีการอะไรก็ต่างต้องมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวทั้งสิ้น

  แบบฝึกหัด
  1 สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาให้แก่ผู้คน
  2 ในปัจจุบันผู้คนยังศรัทธาและนำหลักธรรมคำสั่่งสอนไปปฎิบัติและนำไปสู่ปัญญา

 14. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  1. ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั่วไป และทำให้คนรู้จักทำความดี
  2.ความศรัทธา ความเชื่อ ปัญญและเหตุผล

 15. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ เลขที่8 ม.3/3 พูดว่า:

  1. ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
  2. ความเชื่อมั่น และปัญญา
  3 ความเชื่อที่ถูกต้องในหลักเหตุและผลโดยใช้ปัญญาเป็นหลัก
  4 นับถือพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติธรรม

 16. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา เลขที่16 3/5 พูดว่า:

  1.พระพุทธศาสนาสามารถก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างสันติภาพได้
  2.ศรัทธาและความเชื่อมั่น

 17. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ตอบ ข้อ 1. สอนให้มนุษย์ทำความดี ละเว้น ความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และสติปัญญาจะมีความคิดที่ดีตามมา จึงส่งผลให้มีการ ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสติปัญญาจะได้คิดสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไป.
  ตอบ ข้อ 2. หลักธรรมคำสอน,ความเชื่่อของบุคคล,สติปัญญา.

 18. ด.ญ. วิภาดา ปีติ เลขที่ 30 ชั้น ม3/2 พูดว่า:

  1.ตอบ ศาสนาทุกศาสนา ต้องการสอนให้ทุกคนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันอย่างสงบ เป็นบ่อเกิดความสามัคคีของมวลมนุษย์ชาติ ปลูกฝังให้รู้จักทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
  2.ตอบ ศาสนาเป็นเครื่องดับความเร่าร้อนทางใจ ทำให้จิตใจสงบ และต้องมีคุณธรรมประจำตนมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จนบรรลุความสำเร็จในชีวิตและพ้นทุกข์ได้

 19. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ เลขที่ 10 ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบ 1 เป็นที่ยึดเหนี่่ยวทางจิตใจของมนุษย์

  ตอบ 2 ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี คำสอนของพระพุทธเจ้า

 20. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  ข้อ1.ทำให้เรารู้ว่าถึงเราไม่นับถือเทพเจ้าแต่ศาสนาทำให้เราเป็นคนดี คิดี ทำดี
  ข้อ2.ความเชื่อจองแต่ละบุคคลและหลักธรรมคำสอน

 21. ด.ช.วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  1.ตอบ ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน
  2.ตอบ เป็นคนดี ไม่ทำสิ่งที่ผิด

 22. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  1. ตอบ . สอนให้มนุษย์เปนคนดี อญู่ในหลักธรรมคำสอน ของศาสนาๆ นั้นๆ สร้างสติปัญญาให้มีสมาธิ และแน่วแน่กับสิ่งที่จะทำ และสิ่งที่ตั้งใจจะทำ
  2 . ตอบ หลักธรรมคำสอนของศาสนา นั้น ๆ และผู้ปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนา

 23. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  ตอบ ข้อ 1. สอนให้เรารู้เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคน ไม่มีใครหลุดพ้นจากความตายได้ลอกคราบ

 24. ด.ญ.อภิชญา ชุ่มวงศ์ เลขที่ 24 ม.3/5 พูดว่า:

  ตอบข้อ1. ศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี ละเว้นจากการทำชั่ว ถ้าทุกคนทำตามโลกเราก็จะไม่ความโลบและโลกเราก็จะเจริญอย่างเป็นสุข
  ตอบข้อ2. คำสอนของพระพุทธเจ้า

 25. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ตอบ ข้อ 1. สอนให้มนุษย์ทำความดี ละเว้น ความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และสติปัญญาจะมีความคิดที่ดีตามมา จึงส่งผลให้มีการ ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสติปัญญาจะได้คิดสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไป.
  ตอบ ข้อ 2. หลักธรรมคำสอน,ความเชื่่อของบุคคล,สติปัญญา.

 26. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบข้อ 1. พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี คิดดี ทำดี ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะกัน รักใคร่สามัคคี เพราะศาสนามุ่งเน้นให้เราเป็นคนดี
  ตอบข้อ 2. ความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

 27. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบข้อ1 ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน

  ตอบข้อ2 หลักธรรมคำสอน สติปัญญา ความเชื่อส่วนบุคคล

 28. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1ช่วยสอนให้มนุษย์ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี และมีความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้อง ช่วยให้รู้จักคิดจากประสบการณ์ต่างๆมากมาย

  ตอบข้อที่2ความศรัทธาเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และปัญญา

 29. ด.ญ.จิราพร บุญยืน เลขที่ 15 ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบข้อที่ 1 ศาสนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนให้เป็นคนดี ปลูกฝังคุณธรรมตามคำสอนในพระพุทธศาสนาให้หยั่งลึกในจิตใจของเยาวชนและประชาชน สอนให้เราเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม
  ตอบข้อที่ 2 หลักธรรมคำสอนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา

 30. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ เลขที่ 26 ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบข้อที่ 1 ศาสนามีหลักธรรมคำสอนให้เป็นคนดี และมุ่งเน้นไปในทางพิธีกรรม และมีวัฒนธรรมที่ดีงาม
  ตอบข้อที่ 2 มีความศรัทธา มีความเชื่อในแต่ละบุคคล

 31. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่3 ม.3/2 พูดว่า:

  ผมได้เข้าไปอ่านแล้วได้ความรู้ว่าศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี ไม่เอาเปรียบใคร เป็นคนดีของสังคม

 32. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่3 ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบ ข้อ 1. สอนให้คนทุกคนเป็นคนดี ละเว้น ความชั่ว จึงส่งผลให้มีการ ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสติปัญญาจะได้คิดสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไป.
  ตอบ ข้อ 2. หลักธรรมคำสอน,ความเชื่่อของบุคคล,สติปัญญา เชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา

 33. เด็กชายศุภกร อ้อยยาว 302 เลขที่9 พูดว่า:

  ข้อ1 มีความสำคัญในทุกคนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีการสั่งสอนของแต่ละศาสนา
  ข้อ2 ความเชื่อมั่นในศาสนาของพระพุทธเจ้าและคำสอนของพระพุทธเจ้า

 34. ด.ญ.กมลภรณ์ เพ็ชรทัต เลขที่32 ม3/2 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1. พระพุทธศาสนาเป็นความหวังสุดท้ายที่จะนำพาวิถีอารยธรรมไปสู่การพัฒนาสันติภาพ โดยเริ่มที่การพัฒนาบุคคล ให้อยู่กับด้วยหลีกเว้นจากการเบียดเบียนกันด้วยกายวาจา มีไมตรีจิตมิตรภาพ มีความมุ่งมั่นสู้ปัญหา และมีปัญญาใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบด้าน
  ตอบข้อที่2. หลักธรรมคำสอนต่างๆ

 35. ด.ญ. ขจิตจันทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  ข้อ 1 ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชนของตนเป็นคนดี และเมื่อศาสนิกชนเป็นคนดีแล้วสังคมก็ย่อมจะปราศจากความเดือดร้อน
  ข้อ 2 ประเพณีต่างๆของแต่ละจังหวัดที่ทำให้วัยรุ่นในปัจจุบันได้เห็นถึงความสำคัญของศาสนามากขึ้น

 36. เกรียงไกร จันแก้ว เลขที่1 ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบข้่อ1 สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทำแต่ความดี ไม่ทำชั่ว ทำให้สังคมสงบสุข
  ตอบข้อ2 หลักธรรม และความเชื่อของแต่ละบุคคล

 37. ด.ญ.โชติกา ยะมา เลขที่17 ม.3/2 พูดว่า:

  ตอบข้อที่ 1 ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และช่วยให้เป็นที่พึ่งทางใจ เมื่อเยาวชนชนเกิดความทุกข์ร้อนใจ

  ตอบข้อที่ 2 ความเชื่อมั่นของแต่ละคนในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

 38. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน เลขที่19 ม.3/2 พูดว่า:

  1. ตอบ ทำให้ทุกคนในสังคมเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
  2. ตอบ การเป็นคนดี มีหลักธรรมที่ดี

 39. ด.ญ.ณัฐชยา ริค้า เลขที่20 ม.3/2 พูดว่า:

  ข้อ 1 ตอบ สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่เบียดเบีนผู้อื่น ทำให้ผู้คนในสังคมไม่เดือดร้อน และทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ข้อ 2 ตอบ หลักทำคำสอน และ การนำหลักคำสอนนั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้อง

 40. ด.ช.ภุวรินทร์ บุญมา เลขที่ 15 ม.3/ พูดว่า:

  คำตอบที่ 1.สอนให้มนุษย์ทำความดี ละเว้น ความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์และสติปัญญาจึงส่งผลให้มีการ ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสติปัญญาจะมากครับ

  คำตอบที่ 2 เชื่อมั่นในการกระทำนั้นๆ เเละจะเกิดสติปัญญา….ครับ

 41. ด.ญ. เบญจมาศ วงค์รัตน์ เลขที่ 17 ชั้น ม.3/4 พูดว่า:

  ตอบข้อ1พระพุทธนศาสนาที่ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขให้แก่โลกและพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี
  ตอบข้อ2ความเชื่อมั่น หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สติปัญญา

 42. วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  ตอบ ข้อ 1. สอนให้มนุษย์ทำความดี ละเว้น ความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และสติปัญญาจะมีความคิดที่ดีตามมา จึงส่งผลให้มีการ ฝึกนั่งสมาธิ เพื่อสติปัญญาจะได้คิดสิ่งที่ก้าวหน้าขึ้นไป.
  ตอบ ข้อ 2. หลักธรรมคำสอน,ความเชื่่อของบุคคล,สติปัญญา

 43. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบข้อที่ 1 ศาสนาช่วยสอนให้คนเป็นคนดี และสามารถทำให้ึคนมีระเบียบในตัวเองได้
  ตอบข้อที่ 2 หลักธรรมคำสอน และสติปัญญา

 44. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  1. ตอบ ศาสนาทำให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ช่วยสอนให้คนเรารู้ผิด รู้ถูก และเมื่อปฏิบัติเเต่ความดี สังคมก็จะไม่มีความเดือดร้อน ทำให้โลกเจริญขึ้น
  2. ตอบ ความเชื่อ หลักธรรมคำสอน และ ความเลื่อมใส

 45. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช เลขที่ 19 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อ.1 ตอบ คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริง
  ข้อ.2 ตอบ หลักธรรมคำสอน

 46. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ เลขที่ 22 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อ 1 . ตอบ ศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดี
  ข้อ 2 . ตอบ หลักธรรมคำสอน ค่ะ

 47. ด.ญ.ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา เลขที่17 ม.3/5 พูดว่า:

  1.ศาสนาทําให้คนเรามีสติทําให้คนเราใจเย็นและช่วยสอนคนดีและคนไม่ดีเมื่อเราปฎิบัติที่พระพุทธเจ้าก็จะมีแต่ความสุข
  2.ความเชื่อและหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้

 48. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อ 1 ตอบ ศาสนาช่วยสอนให้คนเราทำความดี ละเว้นการทำความชั่ว สอนให้เรามีสติ มีสมาธิมากขึ้น ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  ข้อ 2 ตอบ หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและความเชื่อ ความศรัทธา

 49. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษา ทำให้รู้ว่า ปัญญา หมายถึง ความรู้ความหยั่งรู้เหตุผลครับ

 50. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบคำถาม
  1 สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทำให้ประชาชนบนโลกมีความสามัคคีกัน
  2 ความเชื่อและปัญญา

 51. เด็กหญิง สุภาพร คำเรือง เลขที่ 28 ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อที่ 1 ตอบ ศาสนาทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพราะทุกศาสนาล้วนมุ่งหวังให้ศาสนิกชน
  ของตนเป็นคนดี รู้จักรักใคร่ปรองดองกัน ทำความดีละเว้นความชั่ว
  ข้อที่ 2 ตอบ สอนให้คนมีความเชื่อ มีเหตุผล มีสติสมาธิใการกระทำต่างๆโดยใช้ปํญญาเป็นหลัก

 52. ด.ช.นิรุทธิ์ ภู่ลำพงษ์ เลขที่5ขั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ข้อ 1 ตอบ ถ้าคนบนโลกนี้ได้นำเอาศาสนาเป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจ เคร่งในศาสนานั้นๆทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้นถ้าคนเราต่างคิดดี ทำดี ก็จะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น
  ข้อ 2 ตอบ สิ่งที่ยืนยันว่าพระพุธรศาสนาเป็นสิ่งที่พัฒนาสติปัญญาคือ การนั่งสมาธิ นึกถึงคุณพระคุณเจ้า ทำให้จิตแจ่มใส่ มีจิตและสมาธิในการทำอะไรต่างรวมทั้งการฝึกจิตที่จะบังคับตนให้อยู่ในทางแห่งความดี ในการนั่งสมาธิอาจเพิ่มความจำและสติปัญญาในการเรียนหนังสือทำให้เราเรียนเก่งได้

 53. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง เลขที่25 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  1.ศาสนาสอนให้เป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีก็จะพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น
  2.หลักธรรมคำสอน

 54. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.3/5 พูดว่า:

  ข้อ 1 ตอบ ศาสนาเป็นเครื่องยิดเหนี่ยวจิตใจ และศาสนาช่วยสอนให้คนเราทำความดี ละเว้นการทำความชั่ว
  ข้อ 2 ตอบ ความเชื่อ ความศรัทธา

 55. ด.ญ.เขมจิรา บุญสุข ม.3/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  1.ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีระเบียบในชีวิต ถ้าไม่มีศาสนา ทุกคนบนโลกย่อมมีดี เลวแตกต่างกันไป ถ้าไม่มีศาสนาก็อาจทำให้ทุกคน ไม่มีคุณธรรม ไม่มีระเบียบ
  2.ความเชื่อ ความศรัทธา การสั่งสอน การนั่งสมาธิ บทสวดมนต์ ทุกอย่างนี้ทำให้มีความศรัทธาใน พระพุทธศาสนา อาธิเช่น การนั่งสมาธิ ทำให้คนมีสมาธิมากขึ้น และทำให้ต่างประเทศเอาไปใช้ในประเทศของเขาเอง

 56. ด.ญ. มณีมณฑ์ บุญวงค์ เลขที่ 24 ม.3/1 พูดว่า:

  1. พัฒนาจิตใจมนุษย์ เป็นที่ยึดมั่นนับถือของคนทั่วโลก
  2. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

 57. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1 พระพุทธศาสนา สอนให้เราเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว จะได้ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม
  ตอบข้อที่2 ความเชื่อที่ถูกต้อง หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและ ความเชื่อมั่นและหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

 58. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบ ข้อที่ 1 เพราะศาสนาช่วยสอนคนชั่่วให้กลายเป็นคนดีและเป็นที่พึ่งของบุคคล และสอนบุคคลต่างๆให้มีสติก่อนจะทำอะไร ทำให้สังคมมีความเจริญมากขึ้น
  ตอบ ข้อที่ 2 เชื่อมั่นในผลการกระทำของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น

 59. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบ ข้อที่ 1 . ศาสนาทำให้ผู้คนมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่งเสริมให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว เมื่อผู้คนๆนึงปฏิบัติต่อไปได้อีกก็จะเป็นครอบครัวที่ดี เมื่อเป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดี สามารถพัฒนาและสร้างความเจริญแก่โลกได้

  ตอบ ข้อที่ 2 . หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งยึดถือหลักการมีเหตุผล การวิเคราะห์

 60. ศุภานัน แก้วน้อย เลขที่ 31 ม.3/1 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว ทำดี แล้วจึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วสิ่งนั้นจะเกิดประโยชน์ในการทำสมาธิ
  ตอบข้อที่2 หลักธรรมคำสอน ความเชื่อของบุคคล และสติปัญญา.

 61. ด.ญ.เชาวลีย์ ศิริธัญญะรัตน์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1ศาสนาทำให้เรารู้ ผิด ชอบชั่ว ดี
  ตอบข้อที่ 2มีคนนับถือศาสนาพุทธอย่างแพร่หลาย เพราะ เด่วนี้ ต่างประเทศเริ่มทำสมธิก่อนเรียน.

 62. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่ 27 พูดว่า:

  ข้อ1ตอบ พระพุทธศาสนามีความสำคัญในการสร้างความเจริญ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของมนุษย์สงบได้ ฉะนั้นมนุษย์จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน สังคมและโลกก็จะสงบ และเจริญยิ่งขึ้น
  ข้อ2ตอบ พระพุทธศาสนาสอนให้ทำจิตใจให้สงบ เมื่อสงบก็จะเกิดสติ เมื่อมีสติก็จะเกิดปัญญาและจะมีโอกาสที่ผิดพลาดน้อยลง
  ขอบคุณค่ะ

 63. ด.ญ. สิตานันท์ คำสุ เลขที่ 26 ม. 3/1 พูดว่า:

  1 . สอนให้เป็นคนดี มีความเมตตาต่อกัน
  2. ศีลธรรม และหลักธรรม

 64. ด.ชกฤตเมธี บู พูดว่า:

  ตอบข้อที่1 ศาสนาทำให้เรารู้ ผิด ชอบชั่ว ดี
  ตอบข้อที่ 2 มีคนนับถือศาสนาพุทธอย่างแพร่หลาย เพราะ เดี๋ยวนี้ ต่างประเทศเริ่มทำสมธิก่อนเรียนครับ

 65. ด.ชกฤตเมธี บูุญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  ตอบข้อที่1 ศาสนาทำให้เรารู้ ผิด ชอบชั่ว ดี ละเว้นความชั่ว
  ตอบข้อที่ 2 มีคนนับถือศาสนาพุทธอย่างแพร่หลาย เพราะ เดี๋ยวนี้ ต่างประเทศเริ่มทำสมธิก่อนเรียนครับ

 66. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ตอบข้อ 1. พระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี คิดดี ทำดี ทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ทะเลาะกัน รักใคร่สามัคคี เพราะศาสนามุ่งเน้นให้เราเป็นคนดี
  ตอบข้อ 2. ความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

 67. ด.ช.ภานุสรณ์ บุญเก่ง ม.3/3 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ตอบ ข้อที่ 1 เพราะศาสนาช่วยสอนคนชั่่วให้กลายเป็นคนดีและเป็นที่พึ่งของบุคคล และสอนบุคคลต่างๆให้มีสติก่อนจะทำอะไร ทำให้สังคมมีความเจริญมากขึ้น
  ตอบ ข้อที่ 2 เชื่อมั่นในผลการกระทำของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น

 68. กระผมได้รู็ครับและรู้จักทำดีศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดีละเว้นความชั่วครับ

 69. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู พูดว่า:

  ตอบข้อที่1 ศาวนาทำให้คนเราเป็นคนดีและอยู่ในศิลในธรรมไม่กระทำความชั่ว
  ตอบข้อที่2 จงเชื่อในผลและการกระทำของตัวเราเพราะมีคนนับถือศาสนาพุทธเยอะและหลายๆที่เด๋ซนี้ไม่ว่าคนปรเทศใดๆก็นับถือศาสนาพุทธได้และก่อนเรียนเขามักจะนั่งทำสมาธิก่อนเสมอ

 70. ด.ญ.กฤติยา ไชยา เลขที่15 ม.3/5 พูดว่า:

  1.เพราะสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ยึดถือหลักคำสอนที่ถูกต้อง
  2.ความเชื่อมั่นในหลักคำสอนของศาสนา

 71. ด.ช.ธันวา ศักดิสูง พูดว่า:

  1.หลักคำสอนของแต่ละศาสนามักจะมีคำสอนที่เหมือนๆกันซึ่งศาสนาแต่ละศาสนามักจะสอนให้มนุษย์ทุกคนควรจำหลักคำสอนของแต่ละศาสนาและนำไปใช้
  2.หลักคำสอน สมาธิ สติ และความคิดที่ดีเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใช้พัฒนาปัญญาบุคคล

 72. ด.ญ.วิชุดา หวังครอบกลาง ม.3/5 เลขที่ 21 พูดว่า:

  ตอบ…
  ข้อที่ 1.ช่วยสร้างสรรค์อารยธรรมให้แก่ชาวโลกพระพุทธศาสนา
  ข้อที่ 2.หลักธรรมการสร้างสอนให้เป็นคนดี ค่ะ

 73. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ข้อ 1 ตอบ ทำให้คนเเป็นคนดี และทำให้คนเรารู้จักขอบเขตที่จะทำอะไร หลายๆอย่าง
  ข้อ 2 ตอบ คือคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ใช้พัฒนาปัญญาบุคคล ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s