หลังจาก ฟังและดูภาพประกอบสไลด์  เพลง รัตนโกสินทร์ นี้แล้ว นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรต่อบ้านเมืองของเราบ้าง ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้ครูได้ทราบด้วย


เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีสติฟั่นเฟือน เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)  จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์    ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ และทรงตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่

กรุง รัตนโกสินทร์ หรือ “กรุงเทพมหานคร” เป็นราชธานีของไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระนครขึ้น โดยทำพิธีตั้งเสาหลักเมืองของพระนครใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ เวลาย่ำรุ่งแล้ว 45 นาที ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325     ทั้ง นี้ ได้พระราชทานนามของพระนครว่า  “กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา  มหาดิลกภพ  นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์  อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน   อมรพิมารอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” แปลว่า พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตย์ของพระแก้วมรกต เป็นพระมหานครที่ไม่มีใครรบชนะ   มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง    เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ไปด้วยแก้วเปราะน่ารื่นรมย์ยิ่ง   พระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานของเทพผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษนุกรรมลงมาเนรมิตไว้ เรียกสั้นๆ ว่า “กรุงเทพฯ”

“กรุงเทพมหานคร” หรือ “กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งคำว่ากรุงเทพในตอนต้นชื่อนั้น สันนิษฐานว่ามากจากชื่อหน้าของ อยุธยา ว่า กรุงเทพ ทราราวดีศรีอยุธยา (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลงสร้อยพระนามพระนครจาก “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์”)

( สำหรับนักเรียนที่คิดว่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนี่จำยากเหลือเกิน  ครูมีวิธีที่จะแนะนำให้นักเรียนได้จำได้ง่าย ๆ โดยการร้องเป็นเพลงเสียเลย ซึ่งมีศิลปินหลาย ๆ ท่านได้นำเอาชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครมาขับร้องไว้  แต่ในที่นี้ครูขอนำ ผลงานเพลงกรุงเทพมหานคร ของ Bangkok  Song by Paiboon  Publishing  มาให้นักเรียนได้ลองฟังดู  ในโอกาสนี้ใคร่ขออนุญาต และกราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานที่ครูได้นำมาเผยแพร่เพื่อการศึกษา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย )

ต่อ จากนี้ไปให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร   ระบอบการปกครอง  กฎหมายและการศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จาก POWER POINT  ที่แนบให้   จากนั้นทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวน

ต่อ จากนี้ไปให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาบทเรียนในเรื่องสังคม ศาสนา ศานา และเศรษฐกิจของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วทำกิจกรรมเสริมความรู้เพิ่มเติม ด้วยนะครับ

หัว ข้อต่อไปที่นักเรียนจะได้ศึกษาคือเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  และเช่นเดียวกันเมื่อนักเรียนศึกษาทบทวนแล้วลองตอบคำถามเพื่อความเน้นย้ำ ความเข้าใจของตนเองในแบบฝึกหัดที่แนบมาให้ด้วย

บท เรียนต่อจากนี้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยรัตนโกลินทร์ ตอนต้น ซึ่งเป็นไปในรูปแบบของการทำสงคราม และการติดต่อค้าขายระหว่างกัน นอกจากนักเรียนจะได้ศึกษาจาก  Power Point   ที่ครูแนบมาให้แล้ว  นัก เรียนยังสามารถ เข้าไปฟังบทเพลงเพราะ ๆ เกี่ยวกับเรื่องราวของศึกเก้าทัพ  ศึกเมืองถลาง    แผนภูมิประกอบเรื่องสงครามเก้าทัพ   การ์ตูนAnimation เรื่องศึกเมืองถลาง เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ จากนั้นก็ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเช่นเดิมนะ  และในโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานเพลง ภาพการ์ตูน ตลอดจนทุก ๆ ผลงานได้ที่นำมาเผยแพร่เพื่อการศึกษา มา ณ ที่นี้

Advertisements

163 responses »

 1. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนที่ต้องทนต่อสู้กับพม่ามานาน จะเห็นถึงรอยยิ้มและความสุขของชาวรัตนโกสินทร์ในยุคนั้น

 2. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  (1)
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  (2)ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  (3)ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (4)
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  (5)ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 3. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  (1)ตอบ ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย มีสิทธิพิเศษหลายอย่าง
  (2)ตอบ ได้ ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้เช่นกัน
  (3) ตอบ ทาสสินไถ่
  -ทาสในเรือนเบี้ย
  (4)ตอบ วัดและวัง
  (5)ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย/คณะสงฆ์มหานิกาย
  (6)ตอบ วัดพระเชตุพลฃนวิมลมังคลาราม
  (7)ตอบ เงินพดด้วง
  (8)ตอบ 10 หยิบ 1
  (9)ตอบ เก็บจากผู้ที่ทำไร่
  (10)ตอบ อากร
  (11)ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  (12)ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  (13)ตอบ สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  (14)ตอบ เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  (15)ตอบ รัชกาลที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสานสน์
  รัชกาลที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  (16)ตอบ สินค้าผูกขาด หมายถึง เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง
  สินค้า หมายถึง สินค้าที่หายากมีราคสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  (17)ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์
  (18)ตอบ รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกลาที่2 เป้นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  (19)ตอบ ภาษีอากร
  (20)ตอบ กรมพระคลังสินค้า

 4. ด.ญ. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ม.3/5 เลขที่ 32 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
  (1) ง.สุดยอดละครรำ
  (2) ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  (3) จ. สร้างขึ้นในสมัยร.3ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบรูณ์ที่สุด
  (4) ค. วัดประจำรัชกาลที่2
  (5) ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  (6) ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยร.1
  (7) ช. วัดประจำรัชกาลที่1
  (8) ฌ. วัดประจำรัชกกาลที่3
  (9) ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยร.2
  (10) ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่1

 5. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้มีความหมายที่บอกให้คนไทยรักความเป็นไทยยิ่งขึ้น และให้เห็นความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยรัตนโกสิน

 6. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล

  1.1. ตัวเมืองกรุงเทพ
  1.2. วัดโมลีโลกยาราม
  1.3. แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4. คลองเมืองชั้นใน
  1.5. คลองเมืองชั้นนอก
  2. วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.1 สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎรบ้านเมือง
  4.4 กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 กรมคลัง ดูแลด้านการเงิน ทำสัญญาการค้า และติดต่อทูตต่างชาติ
  4.6 กรมนา ดูแลไร่ นา สวน จัดเสบียงในสงคราม
  5. กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตราราชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตราคชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตราบัวแก้ว ตราประจำแหน่ง พระคลัง

 7. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย
  2.ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. ร.ที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  ร.ที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  ร.ที่2 เป็นตราครุฑ
  ร.ที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 8. อนันตระกูล สมควร 1735 พูดว่า:

  1. ง. สุดยอดละครรำ
  2. ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. จ. สร้างขึ้นในสมัย ร.3 ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบรูณ์ที่สุด
  4. ค. วัดประจำ ร.ที่2
  5. ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่น
  7. ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยร.1
  8. ฌ. วัดประจำ ร.ที่3
  9. ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยร.2
  10. ช. วัดประจำรัชกาลที่1

 9. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล

  1.1. กรุงเทพมหานคร
  1.2. วัดโมลีโลกยาราม
  1.3. แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4. คลองเมืองชั้นใน
  1.5. คลองเมืองชั้นนอก
  2. วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.1 สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎรบ้านเมือง
  4.4 กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 กรมคลัง ดูแลด้านการเงิน ทำสัญญาการค้า และติดต่อทูตต่างชาติ
  4.6 กรมนา ดูแลไร่ นา สวน จัดเสบียงในสงคราม
  5. กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตราราชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตราคชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตราบัวแก้ว ตราประจำแหน่ง พระคลัง

 10. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฦรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 11. ด.ช. ยุทธนา ยาดี เลขที่ 10 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  1.ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2.ตอบ ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3.ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่ สมบรูณ์ที่สุด
  4.ตอบ ค. วัดประจำ รัชกาลที่2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6.ตอบ ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่น
  7. ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  8.ตอบ ฌ. วัดประจำ รัชกาลที่3
  9. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 2
  10. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่1

 12. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้ทำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีกัน

 13. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล

  1.1. กรุงเทพมหานคร
  1.2. วัดโมลีโลกยาราม
  1.3. แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4. คลองเมืองชั้นใน
  1.5. คลองเมืองชั้นนอก
  2. วัดแจ้งและวัดท้ายตลาด
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.1 สมุหนายกรับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 สมุหกลาโหมรับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎรบ้านเมือง
  4.4 กรมวัง จัดพิธีต่างๆในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 กรมคลัง ดูแลด้านการเงินทำสัญญาการค้า และติดต่อทูตต่างชาติ
  4.6 กรมนา ดูแลไร่ นา สวน จัดเสบียงในสงคราม
  5. กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตราราชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตราคชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว ตราประจำตำแหน่ง พระครัง

 14. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฎรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ ถ้าทำความดีจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง ถ้าขุนนางทำความผิดร้ายแรง ก็จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการก่อน
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 15. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก

  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม

  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 16. น.ส.พรสุดา ดวงตา 2932 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
  ง.สุดยอดละครรำ
  ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  จ. สร้างขึ้นในสมัยร.3ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบรูณ์ที่สุด
  ค. วัดประจำรัชกาลที่2
  ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยร.1
  ช. วัดประจำรัชกาลที่1
  ฌ. วัดประจำรัชกกาลที่3
  ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยร.2
  ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่1

 17. ด.ช.ปภังกร มีทอง เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ
  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้
  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ) ตอบ วัด และ วัง
  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ) ตอบ เงินพดด้วง
  8 ) ตอบ จังกอบ
  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน
  10 ) ตอบ ฤชา
  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า
  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ
  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน
  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )
  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท
  19 ) ตอบ ภาษีอากร
  20 ) ตอบ รัฐบาล

 18. ด.ช.ปภังกร มีทอง เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  ( แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น )
  1 ) ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2 ) ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ) ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ) ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ) ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ) ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ) ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ) ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ) ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ) ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 19. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  ตอบ1.1 กรุงเทพมหานคร
  1.2 กรุงธนบุรี
  1.3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4 คลองเมืองชั้นใน
  1.5 คลองเมืองชั้นนอก
  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ
  ตอบ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)
  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา
  ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  ตอบ 4.1 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมด
  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมด
  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตัดสินคดีความต่างๆในเขตราชธานี
  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ ดูแลรักษารัยผิดชอบเกี่ยวข้องกับพระราช
  มณเทียร พระราชวัง พระราชพิธีต่างๆและตัดสินคดีความในเขตพระราชวัง
  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ รายรับรายจ่ายของแผ่นดิน ติดต่อรับรองชาวต่างชาติที่มาค้าขาย ดูแลหัวเมือง ชายทะเลทางตะวันออก
  4.6 กรมนา มีหน้าที่ รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องที่นา
  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง
  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  ตอบ 5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า

 20. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการสูง จึงมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า
  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่…อย่างไร
  ตอบ ได้ โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองเป็นทาสเรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านายมีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่
  ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฏทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยมีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุด
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบเรียกว่า
  ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตสร หมายถึงภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก
  10.ค่าธรรมเนียมที่ราชการเรียกเก็บเป็นค่าบริการ จากหน่วยงานของรัฐเรียกว่า
  ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้จากชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทีบยท่าที่เมืองไทย โดยกำหนดเก็บภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือหมายถึง
  ตอบ ตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายภึง
  ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่เรือ
  ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าถูกขาด หมายถึง
  ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอนตรายหากมีการซื้อขายโดยตรง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง
  ตอบ สินค้าที่หายากมีราคาแพง ได้แก่ งาช้าง รังนก กฤษณา
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ ๑ ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม) รัชกาลที่ ๒ ตราครุฑ รัชกาลที่ ๓ ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า
  ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 21. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10. ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 22. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่อง สภาพสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งสูง จะมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า

  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองไปเป็นทาส เรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านาย มีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย มีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุดคือ
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบ เรียกว่า ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก เช่น ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย มันเทศ ถั่วงา และกล้วย เป็นต้น
  10.ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานของรัฐ เรียกว่า ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้าของชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทียบท่าที่เมืองไทยโดยกำหนดเป็นภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือ หมายถึง ตอบ การตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายถึง ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราช-สาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่ ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าผูกขาด หมายถึง ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอันตรายหากพ่อค้าจะทำการติดต่อซื้อขายกันโดยตรง
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง ตอบ สินค้าที่หายากและมีราคาแพง ประชาชนต้องนำมาขายให้ทางราชการ เพื่อทางราชการจะได้นำไปขายให้พ่อค้าต่างประเทศ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ 1 ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม ) รัชกาลที่ 2ตราครุฑ รัชกาลที่ 3 ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 23. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10.ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 24. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก

  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม

  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 25. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่อง สภาพสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งสูง จะมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า

  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองไปเป็นทาส เรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านาย มีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย มีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุดคือ
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบ เรียกว่า ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก เช่น ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย มันเทศ ถั่วงา และกล้วย เป็นต้น
  10.ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานของรัฐ เรียกว่า ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้าของชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทียบท่าที่เมืองไทยโดยกำหนดเป็นภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือ หมายถึง ตอบ การตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายถึง ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราช-สาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่ ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าผูกขาด หมายถึง ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอันตรายหากพ่อค้าจะทำการติดต่อซื้อขายกันโดยตรง
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง ตอบ สินค้าที่หายากและมีราคาแพง ประชาชนต้องนำมาขายให้ทางราชการ เพื่อทางราชการจะได้นำไปขายให้พ่อค้าต่างประเทศ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ 1 ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม ) รัชกาลที่ 2ตราครุฑ รัชกาลที่ 3 ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 26. ด.ญ.มัณฑนา ปัญญาพูล เลขที่ 27 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10.ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 27. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  1
  1.1ตอบ กรุงเทพมหานคร
  1.2ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4ตอบ คลองเมืองชั้นใน
  1.5ตอบ คลองเมืองชั้นนอก
  2 ตอบ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)
  3 ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4 ตอบ 4.1 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมด
  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมด
  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตัดสินคดีความต่างๆในเขตราชธานี
  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ ดูแลรักษารัยผิดชอบเกี่ยวข้องกับพระราช
  มณเทียร พระราชวัง พระราชพิธีต่างๆและตัดสินคดีความในเขตพระราชวัง
  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ รายรับรายจ่ายของแผ่นดิน ติดต่อรับรองชาวต่างชาติที่มาค้าขาย ดูแลหัวเมือง ชายทะเลทางตะวันออก
  4.6 กรมนา มีหน้าที่ รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องที่นา
  5 ตอบ 5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า

 28. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ
  2 ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3 ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ตอบ วัด และ วัง
  5 ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ตอบ เงินพดด้วง
  8 ตอบ จังกอบ
  9 ตอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่
  10 ตอบ ฤชา
  11ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12 ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.ตอบ การตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14 ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน
  15 ร.3ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราช-สาสน์
  ร.2ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ตอบ สินค้าที่หายากและมีราคาแพง ประชาชนต้องนำมาขายให้ทางราชการ เพื่อทางราชการจะได้นำไปขายให้พ่อค้าต่างประเทศ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
  17 ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18 ตอบ รัชกาลที่ 1 ตราบัวผัน รัชกาลที่ 2ตราครุฑ รัชกาลที่ 3 ตราปราสาท
  19 ตอบ ภาษีอากร
  20 ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 29. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10.ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 30. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  1.1ตัวเมืองกรุงเทพ
  1.2. วัดโมลีโลกยาราม
  1.3. แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4. คลองเมืองชั้นใน
  1.5. คลองเมืองชั้นนอก
  2. วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  3. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.1 สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎรบ้านเมือง
  4.4 กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 กรมคลัง ดูแลด้านการเงิน ทำสัญญาการค้า และติดต่อทูตต่างชาติ
  4.6 กรมนา ดูแลไร่ นา สวน จัดเสบียงในสงคราม
  5. กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตราราชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตราคชสีห์ ตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตราบัวแก้ว ตราประจำแหน่ง พระคลัง

 31. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  1.ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย
  2.ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. ร.ที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  ร.ที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  ร.ที่2 เป็นตราครุฑ
  ร.ที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 32. ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีใจ เลขที่ 18 ม.3/5 พูดว่า:

  1.ง. สุดยอดละครรำ
  2. ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. จ. สร้างขึ้นในสมัย ร.3 ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบรูณ์ที่สุด
  4. ค. วัดประจำ ร.2
  5. ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่น
  7. ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัย ร.1
  8. ฌ. วัดประจำ ร.ที่3
  9. ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัย ร.2
  10. ช. วัดประจำร.1

 33. (แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)
  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ
  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้
  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ) ตอบ วัด และ วัง
  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ) ตอบ เงินพดด้วง
  8 ) ตอบ จังกอบ
  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน
  10 ) ตอบ ฤชา
  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า
  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ
  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน
  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )
  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท
  19 ) ตอบ ภาษีอากร
  20 ) ตอบ รัฐบาล

 34. ( แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น )
  1 ) ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2 ) ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ) ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ) ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ) ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ) ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ) ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ) ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ) ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ) ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 35. แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก
  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)
  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม
  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์
  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ
  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ
  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม
  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑
  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 36. เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนที่ต้องทนต่อสู้กับพม่ามานาน จะเห็นถึงรอยยิ้มและความสุขของชาวรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้น และอิสรภาพของคนไทยไม่สูญเสียให้ใครไป

 37. เพลงรัตนโกสินทร์
  ทำให้นึกถึงความเป็นอยู่ที่ดีงามของคนไทยที่ต้องทนสู้กันพม่า และเห็นถึงลอยยิ้มของชาวรัตนโกสิน

 38. แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  1
  1.1 ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2 ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3 ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4 ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5 ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  2 ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  3 ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  5 ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 39. แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น
  1 ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย
  2 ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3 ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4 วัด,วัง
  5 คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 เงินพดด้วง
  8 10 หยิบ 1
  9 ผู้ที่ทำไร่
  10 อากร
  11 พระคลังสินค้า
  12 ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14 เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15 รัชกาลที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18 รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกาลที่2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19 ภาษีอากร
  20 กรมพระคลังสินค้า

 40. แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ตอบ ง สุดยอดละครรำ
  2 ตอบ ข พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ตอบ ฉ โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ตอบ ค วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ตอบ ญ กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ตอบ กโปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ตอบ ช วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ตอบ ฌ วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ตอบ จ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ตอบ ซ สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 41. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาและเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ
  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้
  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ) ตอบ วัด และ วัง
  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ) ตอบ เงินพดด้วง
  8 ) ตอบ จังกอบ
  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน
  10 ) ตอบ ฤชา
  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า
  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ
  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน
  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )
  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท
  19 ) ตอบ ภาษีอากร
  20 ) ตอบ รัฐบาล

 42. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล)

  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก

  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม

  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 43. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์)
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10.ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 44. อติพร ดวงดี 3433 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้ทำให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีกัน

 45. ด.ญ.สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม.3/1 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์
  เพลงนี้ทำให้รู้สึกรักชาติมากยิ่งขึ้นเพราะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมากๆชาวไทยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็เพราะมีพระจักรีผู้มีบารมีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีปรองดองกัน

 46. มลิวัลย์ โนนตาสี 2633 พูดว่า:

  เพลงนี้ทำให้รู้สึกรักชาติมากขึ้นและเห็นความเป็นอยู่ของความเป็นไทยทำให้คนไทยรักกันมากยิ่งขึ้นชาวไทยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็เพราะมีพระจักรีผู้มีบารมีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีปรองดองกัน

 47. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  (1)
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  (2)ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  (3)ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (4)
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  (5)ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 48. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ
  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้
  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ) ตอบ วัด และ วัง
  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ) ตอบ เงินพดด้วง
  8 ) ตอบ จังกอบ
  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน
  10 ) ตอบ ฤชา
  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า
  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ
  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน
  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )
  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท
  19 ) ตอบ ภาษีอากร
  20 ) ตอบ รัฐบาล

 49. ด.ญ เสาวลักษณ์ ดวงแก้ว เลขที่31 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ตอบ ง สุดยอดละครรำ
  2 ตอบ ข พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ตอบ ฉ โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ตอบ ค วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ตอบ ญ กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ตอบ กโปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ตอบ ช วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ตอบ ฌ วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ตอบ จ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ตอบ ซ สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 50. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล

  (1)
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  (2)ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  (3)ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (4)
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  (5)ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 51. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ
  2 ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้
  3 ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย
  4 ตอบ วัด และ วัง
  5 ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6 ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7 ตอบ เงินพดด้วง
  8 ตอบ จังกอบ
  9 ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน
  10 ตอบ ฤชา
  11 ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า
  12 ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13 ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ
  14 ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน
  15 ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16 ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย
  17 ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )
  18 ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท
  19 ตอบ ภาษีอากร
  20 ตอบ รัฐบาล

 52. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  1.ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2.ตอบ ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3.ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่ สมบรูณ์ที่สุด
  4.ตอบ ค. วัดประจำ รัชกาลที่2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6.ตอบ ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่น
  7. ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  8.ตอบ ฌ. วัดประจำ รัชกาลที่3
  9. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 2
  10. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่1

 53. ณัฐดนัย คำเผ่า เลขที่ 3 ม.3/1 พูดว่า:

  รู้สึกภูมิใจเพราะเพลงนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพมหานครฯ และมีความเป็นมาที่ยาวนานหลายยุคสมัย

 54. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 55. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่อง สภาพสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งสูง จะมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า
  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองไปเป็นทาส เรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านาย มีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย มีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุดคือ
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบ เรียกว่า ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก เช่น ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย มันเทศ ถั่วงา และกล้วย เป็นต้น
  10.ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานของรัฐ เรียกว่า ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้าของชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทียบท่าที่เมืองไทยโดยกำหนดเป็นภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือ หมายถึง ตอบ การตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายถึง ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราช-สาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่ ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าผูกขาด หมายถึง ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอันตรายหากพ่อค้าจะทำการติดต่อซื้อขายกันโดยตรง
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง ตอบ สินค้าที่หายากและมีราคาแพง ประชาชนต้องนำมาขายให้ทางราชการ เพื่อทางราชการจะได้นำไปขายให้พ่อค้าต่างประเทศ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ 1 ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม ) รัชกาลที่ 2ตราครุฑ รัชกาลที่ 3 ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 56. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10. ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 57. ด.ช.จิตตุพนธ์ จรรยา เลขที่1 ม.3/1 พูดว่า:

  เพลงรัตนโกสินทร์

  ทำให้รู้สึกรักชาติมากขึ้นเพราะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาติอื่นๆชาวไทยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็เพราะมีพระจักรีผู้มีบารมีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีปรองดองกันเเละสอนให้ภูมิใจในความเป็นไทย

 58. ด.ญ.สุดารัตน์ เชี่ยวเวช เลขที่ 34 ม.3/1 พูดว่า:

  เพลงนี้เมื่อได้ฟังแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าอยากให้ประชาชนชาวไทยรักใคร่ปรองดองกันมากขึ้นและรู้ว่าชาวไทยมีน้ำใจต่อกันแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีกันทำให้รู้ว่ารักชาติมากขึ้น

 59. ด.ญ.อินทุอร หงษ์หิน เลขที่ 43 ม.3/1 พูดว่า:

  ฟังเพลงนี้
  มีความรู้สึกว่า คนไทยในสมัยก่อนรักชาติบ้านเมืองของตนมาก ยอมสละชีพเพื่อบ้านเมือง

 60. ด.ญ.อารียา ไชยาโส เลขที่ 42 ม.3/1 พูดว่า:

  ฟังเพลงนี้แล้ว
  รู้สึกว่า คนไทยมีความกล้าหาญที่จะสู้รบกับพม่า ไม่กลัวเกรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้าเลยแม้แต่นิดเดียว

 61. ด.ช.บัญญพนต์ ต๊ะล้อม พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  หมายเลข 1 กรุงเทพมหานคร
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 62. ด.ช.บัญญพนต์ ต๊ะล้อม เลขที่ 10 ม.3/6 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่อง สภาพสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งสูง จะมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า
  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ อย่างไร โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองไปเป็นทาส เรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านาย มีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่ ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย มีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุดคือ
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบ เรียกว่า ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตร หมายถึง ภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก เช่น ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย มันเทศ ถั่วงา และกล้วย เป็นต้น
  10.ค่าธรรมเนียมที่ทางราชการเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานของรัฐ เรียกว่า ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้าของชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทียบท่าที่เมืองไทยโดยกำหนดเป็นภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือ หมายถึง ตอบ การตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายถึง ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราช-สาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่ ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าผูกขาด หมายถึง ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอันตรายหากพ่อค้าจะทำการติดต่อซื้อขายกันโดยตรง
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง ตอบ สินค้าที่หายากและมีราคาแพง ประชาชนต้องนำมาขายให้ทางราชการ เพื่อทางราชการจะได้นำไปขายให้พ่อค้าต่างประเทศ จะได้เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐ
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ 1 ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม ) รัชกาลที่ 2ตราครุฑ รัชกาลที่ 3 ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 63. ด.ช.บัญญพนต์ ต๊ะล้อม เลขที่ 10 ม.3/6 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10. ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 64. ด.ช.บัญญพนต์ ต๊ะล้อม เลขที่ 10 ม.3/6 พูดว่า:

  เพลงนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากคับ อยากให้คนไทยรักกันมากๆ มีความสามัคคีกัน ชาติบ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุข
  จะได้ไม่เกิดภัยในภาคหน้า

 65. ด.ญ. ศศิวิมล บัวเทศ พูดว่า:

  ฟังเพลงนี้
  มีความรู้สึกว่า คนไทยในสมัยก่อนรักชาติบ้านเมืองของตนมาก ยอมสละชีพเพื่อบ้านเมือง และอยากให้คนไทยในปัจจุบัน เป็นเหมือนเมื่อก่อนคือมีความสามัคคีกันคะ

 66. นฤมล จุลตะคุ เลขที่26 ม. 3/4 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล
  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่
  ตอบ
  1.1 กรุงเทพมหานคร
  1.2 กรุงธนบุรี
  1.3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4 คลองเมืองชั้นใน
  1.5 คลองเมืองชั้นนอก
  2. วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ
  ตอบ
  วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)
  3. การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา
  ตอบ
  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  4. การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  ตอบ
  4.1 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมด
  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบในราชการฝ่ายทหารและพลเรือนในหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งหมด
  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตัดสินคดีความต่างๆในเขตราชธานี
  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ ดูแลรักษารัยผิดชอบเกี่ยวข้องกับพระราช
  มณเทียร พระราชวัง พระราชพิธีต่างๆและตัดสินคดีความในเขตพระราชวัง
  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ รายรับรายจ่ายของแผ่นดิน ติดต่อรับรองชาวต่างชาติที่มาค้าขาย ดูแลหัวเมือง ชายทะเลทางตะวันออก
  4.6 กรมนา มีหน้าที่ รักษานาหลวง เก็บหางข้าวค่านา พิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องที่นา
  5. กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง
  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  ตอบ
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2 ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3 ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า

 67. นฤมล จุลตะคุ เลขที่26 ม. 3/4 พูดว่า:

  1.(แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ

  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึงขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้

  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย

  4 ) ตอบ วัด และ วัง

  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  7 ) ตอบ เงินพดด้วง

  8 ) ตอบ จังกอบ

  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน

  10 ) ตอบ ฤชา

  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า

  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ

  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของต่างประเทศ

  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน

  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร

  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย

  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )

  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท

  19 ) ตอบ ภาษีอากร

  20 ) ตอบ รัฐบาล

 68. นฤมล จุลตะคุ เลขที่26 ม. 3/4 พูดว่า:

  1.แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์

  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ

  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ

  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2

  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2

  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1

  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1

  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3

  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่ง
  เดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด

  10. ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 69. ธารารัตน์ เถิงคำ ม.3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  ข้อที่ 1
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  ข้อที่ 2ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  ข้อที่ 3ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  ข้อที่ 4
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  ข้อที่ 5ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 70. พัชริดา ธรรมจักร์ ม.3/2 เลขที่ 31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 1
  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  ข้อที่ 1
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  ข้อที่ 2ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  ข้อที่ 3ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  ข้อที่ 4
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  ข้อที่ 5ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 71. ธารารัตน์ เถิงคำ ม.3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมาย และการศาล

  1. จงบอกชื่อสถานที่ ให้ตรงกับหมายเลขที่กำหนดในแผนที่

  หมายเลข 1 รัตนโกสินทร์
  หมายเลข 2 กรุงธนบุรี
  หมายเลข 3 แม่น้ำเจ้าพระยา
  หมายเลข 4 คลองเมืองชั้นใน
  หมายเลข 5 คลองเมืองชั้นนอก

  2.วัดที่ขนาบพระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)

  3.การปกครองในสมัยรัชกาลที่1ทรงได้แบบอย่างมาจากกษัตริย์พระองค์ใดในสมัยอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

  4.การปกครองในส่วนกลางหรือราชธานีแบ่งออกเป็นตำแหน่งอะไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไร
  4.1 สมุหกลาโหม มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านการทหาร และเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึกสงคราม

  4.2 สมุหนายก มีหน้าที่ รับผิดชอบบังคับบัญชาการฝ่ายพลเรือน และดูแลจตุสดมภ์

  4.3 กรมเวียง มีหน้าที่ ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง

  4.4 กรมวัง มีหน้าที่ จัดงานพิธีต่างๆในวังและพิจารณาและพิพากษาคดีความ

  4.5 กรมคลัง มีหน้าที่ ด้านการเงิน,เก็บภาษี,ทำสัญญาการค้า และ ติดต่อทูตต่างชาติ

  4.6 กรมนา มีหน้าที่ ดูแลเรื่องไร่ นา สวนทั่วไปและจัดเตรียมเสบียงไว้ใช้ในสงคราม

  5.กฎหมายที่รัชกาลที่1ทรงโปรดให้มีการชำระและรวบรวมขึ้นใหม่เรียกว่า กฎหมายตราสามดวง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ ๑

  มีตราประทับใดบ้าง และแต่ละตราแทนตำแหน่งใด
  5.1 ตราราชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก
  5.2ตราคชสีห์เป็นตราประจำตำแหน่งสมุหกลาโหม
  5.3ตราบัวแก้ว เป็นตราประจำตำแหน่งพระคลัง หรือกรมท่า หรือโกษาธิบดี

 72. ธารารัตน์ เถิงคำ ม.3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฎรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ ถ้าทำความดีจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง ถ้าขุนนางทำความผิดร้ายแรง ก็จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการก่อน
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 73. ธารารัตน์ เถิงคำ ม.3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้
  ข้อ 1ง.สุดยอดละครรำ
  ข้อ 2ข.พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา สาบานตนในการเข้ารับราชการ
  ข้อ 3จ. สร้างขึ้นในสมัยร.3ปัจจุบันหล่อทองเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบรูณ์ที่สุด
  ข้อ4ค. วัดประจำรัชกาลที่2
  ข้อ5ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  ข้อ6ก. โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยร.1
  ข้อ7ช. วัดประจำรัชกาลที่1
  ข้อ 8ฌ. วัดประจำรัชกกาลที่3
  ข้อ 9ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยร.2
  ข้อ 10ซ.สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่1

 74. ธารารัตน์ เถิงคำ ม.3/2 เลขที่ 21 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 4
  ฟังเพลงนี้แล้ว
  รู้สึกว่าคนไทยในสมัยก่อนมีความรักประเทศชาติบ้านเมืองของตนมากยอมเสียเลือดไม่พม่าบ้านเมืองไป

 75. พัชริดา ธรรมจักร์ ม.3/2 เลขที่ 31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่2

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฎรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ ถ้าทำความดีจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง ถ้าขุนนางทำความผิดร้ายแรง ก็จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการก่อน
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 76. พัชริดา ธรรมจักร์ ม.3/2 เลขที่ 31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 3
  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  จับคู่ความสัมพันธ์
  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10. ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 77. พัชริดา ธรรมจักร์ ม.3/2 เลขที่ 31 พูดว่า:

  กิจกรรมที่ 4
  ฟังเพลงนี้
  มีความรู้สึกว่า คนไทยในสมัยก่อนรักชาติบ้านเมืองของตนมาก ยอมสละชีพเพื่อบ้านเมือง

 78. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ฟังเเล้ว ปลุกใจได้มาก รู้สึกฮึ๊กเหิม

 79. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  คนไทยมีความกล้าหาญมาก ที่จะสู้กับพม่า ไม่กลัวสิ่งใดที่่มาขัดขวางเลย

 80. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
  หลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงปราบจราจลในปลายสมัยธนบุรีเสร็จสิ้นแล้วจึงได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี และขึ้นครองราชย์ในฐานะปฐมกษัตริย์ แ่ห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระนาว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี มายังฝั่งกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อ พ.ศ. 2325

 81. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์คนแรกคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 82. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีสติฟั่นเฟือน เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ และทรงตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่
  กรุง รัตนโกสินทร์ หรือ “กรุงเทพมหานคร” เป็นราชธานีของไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระนครขึ้น โดยทำพิธีตั้งเสาหลักเมืองของพระนครใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ เวลาย่ำรุ่งแล้ว 45 นาที ตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ทั้ง นี้ ได้พระราชทานนามของพระนครว่า “กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมารอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” แปลว่า พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตย์ของพระแก้วมรกต เป็นพระมหานครที่ไม่มีใครรบชนะ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ไปด้วยแก้วเปราะน่ารื่นรมย์ยิ่ง พระราชนิเวศน์ใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานของเทพผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษนุกรรมลงมาเนรมิตไว้ เรียกสั้นๆ ว่า “กรุงเทพฯ”
  “กรุงเทพมหานคร” หรือ “กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งคำว่ากรุงเทพในตอนต้นชื่อนั้น สันนิษฐานว่ามากจากชื่อหน้าของ อยุธยา ว่า กรุงเทพ ทราราวดีศรีอยุธยา (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแปลงสร้อยพระนามพระนครจาก “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์”)
  ( สำหรับนักเรียนที่คิดว่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนี่จำยากเหลือเกิน ครูมีวิธีที่จะแนะนำให้นักเรียนได้จำได้ง่าย ๆ โดยการร้องเป็นเพลงเสียเลย ซึ่งมีศิลปินหลาย ๆ ท่านได้นำเอาชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครมาขับร้องไว้ แต่ในที่นี้ครูขอนำ ผลงานเพลงกรุงเทพมหานคร ของ Bangkok Song by Paiboon Publishing มาให้นักเรียนได้ลองฟังดู ในโอกาสนี้ใคร่ขออนุญาต และกราบขอบพระคุณเจ้าของผลงานที่ครูได้นำมาเผยแพร่เพื่อการศึกษา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย )

  • sudchaleom พูดว่า:

   ไม่ใช่copy ของครูมาทั้งหมด สิ สุกัลย์ สรุปความคิดเป็นของตัวเอง

   • สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

    ได้ครับ
    กรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีอันดับที่สี่ของไทย ต่อจากกรุงธนบุรีโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

 83. ธันวา ศักดิ์สูง เลขที่3 ม.3/1 พูดว่า:

  เมื่อได้ดูคลิปชื่อกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครนั้นมีชื่อยาวมากๆและผมได้รู้ว่ากว่าจะได้เป็นชื่อกรุงเทพนั้นต้องผ่านการแปลงชื่อหลายอย่างมาก ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนั้น มีชื่อว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

  -_-ยาวไปไหมเนี่ย-_-

 84. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงอตีดของกรุงเทพมาช้านานและมีการปกครองที่ยิ่งใหญ่ ทำให้มีการสถานปนาอยู่หลายครั้ง และยังมีการใช้เงินที่เปลี่ยนรูปแบบบไปจากเดิม และมีชื่อที่ยาวมาก ในคลิปเพลง รัตนโกสินทร์ มีขนบธรรมเนียมที่ดีค่ะ

 85. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  หลังจากที่ดิฉันได้ศึกษาจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ทำให้ดิฉันได้รู้เรื่อง รูปแบบการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรื่องสภาพสังคมคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของไทย และได้รู้ว่า เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ทรงสถาปนาราชธานีใหม่นั่นคือ กรุงรัตนโกสินทร์ และทรงตั้งราชวงศ์จักรีขึ้น ขอขอบพระคุณ คุณครูสุดเฉลิม เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน

 86. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้อ่านและคิดดูแล้ว สมัยรัตนโกสินทร์ไม่ค่อยจะเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่เพราะกำลังย้ายราชธานีมาใหม่และเป็นสมัยจบสงครามใหม่ๆจึงทำให้วัตถุดิบอุปกรณ์ แรงงานไม่พอ พระเจ้าตากสินแก้ปัญหาโดยการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระเองซื้อสิ่งต่างๆจากพ่อค้าจีนมาแจกจ่าย แต่ในที่สุดพระเจ้าตากสินก็ฟั่นเฟือนทำให้ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ตั้งตนเป็น ปฐมกษัตริย์ แต่การเป็นไปของพระเจ้าตากสินไม่แน่ชัดบางตำราบอกไม่เหมือนกันจึงสรุปไม่ได้ครับ

  • sudchaleom พูดว่า:

   เราจึงจำเป็นต้อใช้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ในศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ให้เข้าใจไง ไม่ใช่อ่านจากหนังสือเพียงเล่มเดียว

 87. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฎรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ ถ้าทำความดีจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง ถ้าขุนนางทำความผิดร้ายแรง ก็จะถูกลดฐานะมาเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการก่อน
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

  แล้วสนุกกับการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 2
  และได้รู้เรื่องต่างๆและผมชอบเรื่องนี้มาก

 88. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ชั้น ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  จากการศึกษาบล็อกและคลิปวีดิโอแล้ว การปกครองของไทยสมัยรัตน์โกสิทร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน มี 1.ปกครองส่วนกลาง
  2.ปกครองส่วนภูมิภาค
  3.ปกครองส่วนท้องถิ่น
  ตอนที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีการปกครองปรับปรุงบ้านเมืองและปราบปรามศัตรูที่คอยรุกรานอธิปไตยของชาติได้

 89. ด.ญ.ภัทราวดี จิน๊ะ ม.3/2 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการดูแล้วได้รู้ว่าในยุคสมัยรัตน์โกสินทร์ตอนต้นมีการศึกษาอยู่ 2 แห่งคือ วังกับวัด ส่วนผู้ดีมีเงินได้ส่งลูกหลานไปเรียนที่วัง ถ้าเป็นผู้ชายจะมาฝากตัวเป้นมหาดเล็ก เพื่อจะศึกษาด้ายต่าง ๆ โดยด้านการค้า ด้านอาวุธ ต่างๆ

 90. ดช. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  จากที่ดูแล้วการปกครองแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่
  1ส่วนกลาง
  2ส่วนภูมิภาค
  และ3ส่วนท้องถิ่น

 91. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  การปกครองแบ่งออกเป็น3 ประเภทคือ ปกครองส่วนกลาง
  ปกครองส่วนภูมิภาค และปกครองส่วนท้องถิ่น

 92. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงอตีดของกรุงเทพมาช้านานและมีการปกครองที่ยิ่งใหญ่

 93. ด.ช.รัชชานนท์ นนทะกา ม.3/4 เลฃที่ 7 พูดว่า:

  รูปแบบการปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เรื่องสภาพสังคมคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของไทย

 94. ด.ญ.จิตตา ซาคามาคิ ม.3/4 เลขที่ 25 พูดว่า:

  รู้เรื่องสภาพสังคม ศาสนาเละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้ัน

 95. ประกายวรรณ ขยันดี พูดว่า:

  สำหรับเพลงชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร
  เนื่องจากทำในรูปแบบเพลงจึงสามารถจำชื่อทั้งหมดได้ง่าย
  พร้อมด้วยมีภาพท่าเต้นประกอบ และยังแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจความหมายชื่อนั้นๆด้วย
  และยังได้รู้ถึงความหมายในแต่ละชื่อว่าหมายความว่าอย่างไรด้วย
  สนุกมากเลยคะ

 96. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20ม. 3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาเเล้วทำให้ทราบอะไรหลายๆอย่าง
  สังคมวัฒนธรรมไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  สภาพสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  สภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาและธนบุรี ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยสมัยนี้ มีการแบ่งชนชั้น ถึงแม้จะไม่มีการแบ่งวรรณะอย่างอินเดีย แต่ฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกัน

  องค์ประกอบของสังคมไทยแบ่งเป็น 4 ชนชั้น
  1. เจ้านาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นทั้งเทวราชาและธรรมราชา
  2. ขุนนางและข้าราชการ
  3. ไพร่ เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แบ่งเป็น ไพร่หลวง และไพร่สม
  . ทาส ชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทย ไม่มีอิสระในการดำเนินชีวิต ชีวิตขึ้นอยู่กับนายทาส แบ่งเป็น ทาสเชลย ทาสในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ่ ทาสได้มาแต่บิดามารดา ทาสที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดทุพภิกขภัย ทาสที่ช่วยมาจากทัณฑ์โทษ และทาสท่านให้ ทาสที่ทำความดีความชอบต่อบ้านเมืองสามารถเลื่อนฐานะตนเองสูงขึ้นเป็นขุนนางได้ ส่วนขุนนางที่ทำผิดก็สามารถลดฐานะลงเป็นทาสได้เช่นกัน…

 97. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ชั้น302 เลขที่ 11 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ดู เพลงก็สนุกแถมยังได้ความรู้และชื่อเต็มของกรุงเทพฯ

 98. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  หลังจากที่ผมได้ดูแล้ว สมัยรัตนโกสินทร์ไม่ค่อยจะเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่เพราะกำลังย้ายราชธานีมาใหม่และเป็นสมัยจบสงครามใหม่ๆจึงทำให้วัตถุดิบอุปกรณ์ แรงงานไม่พอ จึงทำให้ไม่เจริญ คับ 🙂

 99. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ฟังเพลงนี้แล้ว ดูวิดีโอแล้ว
  ดิฉันรู้สึกว่า คนไทยมีความกล้าหาญที่จะสู้รบกับพม่า คะ

 100. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  การปกครองแบ่งเป็น3 ประเภท เช่น ปกครองส่วนกลาง
  ปกครองส่วนภูมิภาค และปกครองส่วนท้องถิ่น
  ชื่อกรุงเทพฯก็ยาว ยาว

 101. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  จากได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นผมได้ทราบว่าทำไมถึงย้ายดินแดนไปอยู่ฝังตรงข้ามเพราะกัดเซาะตลิงจนหมดและมีว้ดมาก

 102. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ชั้น ม.3/1เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับ รูปแบบการปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ

 103. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5เลขที่ 2 พูดว่า:

  จากการที่ผมได้ศึกษาข้อมูลแล้ว ทำให้ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้ 3 ประการ ซึ่งจะได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า ที่มาของรายได้แผ่นดินและรายได้ประชาชาติ ระบบเงินตรา

 104. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ดูแล้วทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินต์ และได้ทราบชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร และเกิดความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยคะ

 105. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  กรุงรัตนโกสินทร์ ราชธานีแห่งที่4 ของประเทศไทย สถาปนากรุงโดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์มีชื่อเต็มว่า“กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมารอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์”

 106. ด.ช.ภูวรินทร์ บุญมา ม.3/3 เลขที่ 15 พูดว่า:

  กรุงรัตนโกสินทร์ หรือ “กรุงเทพมหานคร” เป็นราชธานีของไทย ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับที่ตั้งของกรุงธนบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เเละก็รู้ว่าบวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์

 107. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  เพลงที่ได้ฟัง แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เรารักประเทศไทยมากค่ะ

 108. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  หลังจากสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ทรงปราบจลาจลใน
  ปลายสมัยธนบุรีเสร็จสิ้นแล้ว ก็ได้ทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี
  และขึ้นครองราชย์ในฐานะปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
  ทรงพระนาว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะ

 109. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีระเบียบแบบแผนตามสมัยอยุธยา โดยพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1.การปกครองส่วนกลาง
  2.การปกครองส่วนภูมิภาค
  3.การปกครองส่วนท้องถิ่น

 110. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  ดิฉันฟังเพลงแล้วรู้สึกรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะ

 111. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่18 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับ รูปแบบการปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม รู้เรื่องสภาพสังคม ศาสนาเละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้ัน สภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาและธนบุรี ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยสมัยนี้ มีการแบ่งชนชั้น ถึงแม้จะไม่มีการแบ่งวรรณะอย่างอินเดีย แต่ฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกัน

 112. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  การปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ ได้รู้ถึงอตีดของกรุงเทพมาช้านานและมีการปกครองที่ยิ่งใหญ่

 113. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  ( แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น )
  1 ) ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2 ) ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ) ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ) ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ) ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ) ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ) ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ) ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ) ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ) ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 114. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าปฐมกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์คนแรกคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 115. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์มีการปกครองบ้านเมืองเเบบนี้ี่เอง ครับ

 116. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  พลงรัตนโกสินทร์

  ทำให้รู้สึกรักชาติมากขึ้นเพราะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาติอื่นๆชาวไทยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็เพราะมีพระจักรีผู้มีบารมีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีปรองดองกันเเละสอนให้ภูมิใจในความเป็นไทย

 117. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  1. พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีคับแคบ มีวัดขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน คือ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ทำให้ไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังให้กว้างขวางขึ้นได้

  2. พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยที่จะให้พระนครแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่ากลางเป็นเสมือนเมืองอกแตก ดังเช่น เมืองพิษณุโลก สุพรรณบุรี เพราะหากข้าศึกยกทัพมาตามลำน้ำ ก็สามารถบุกตีใจกลางเมืองหลวงได้ ทำให้ยากแก่การป้องกันพระนคร ครั้นจะสร้างป้อมปราการทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองมาก ทำให้ยากแก่การเคลื่อนพลจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการยากลำบากมาก ดังนั้นพระองค์จึงย้ายพระนครมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเพียงแห่งเดียว โดยมีแม่น้ำเป็นคูเมืองทางด้านตะวันตก และใต้ ส่วนทางด้านตะวันออกและทางด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นเพื่อเป็นคูเมืองป้องกันพระนคร

  3. พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม สามารถขยายเมืองให้กว้างขวางออกไปได้เรื่อยๆ ตรงบริเวณที่ตั้งพระนครพื้นที่เป็นแหลม โดยมีแม่น้ำเป็นกำแพงกั้นอยู่เกือบครึ่งเมือง

  4. ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เป็นท้องคุ้ง น้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลายอยู่เสมอ จึงไม่เหมาะแก่การสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุใดๆ ไว้ริมฝั่งแม่น้ำ
  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีรับสั่งให้สร้างเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณหัวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา คือ บริเวณพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน พระราชทานนามเมืองใหม่นี้ว่า “กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธนา มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนจากคำว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์”
  ในการสร้างพระมหาบรมราชวัง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นภายในด้วย คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว แล้วให้อัญเชิญพระแก้วมรกตขึ้นประดิษฐาน ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กรุงเทพฯ

 118. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมี ความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ

  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึง ขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้

  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย

  4 ) ตอบ วัด และ วัง

  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  7 ) ตอบ เงินพดด้วง

  8 ) ตอบ จังกอบ

  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน

  10 ) ตอบ ฤชา

  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า

  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ

  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของ
  ต่างประเทศ

  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน

  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือ เหราข้ามสมุทร

  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย

  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )

  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท

  19 ) ตอบ ภาษีอากร

  20 ) ตอบ รัฐบาล

 119. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากทที่ดูคลิป ดิฉันได้รู้จักการสถาปนา การปกครอง สภาพสังคมและการศึกษา รวมทั้งการค้ากับต่างประเทศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

 120. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  สภาพสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  สภาพสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะโครงสร้างไม่แตกต่างจากสมัยอยุธยาและธนบุรี ลักษณะโครงสร้างของสังคมไทยสมัยนี้ มีการแบ่งชนชั้น ถึงแม้จะไม่มีการแบ่งวรรณะอย่างอินเดีย แต่ฐานะความเป็นอยู่ของผู้คนก็แตกต่างกัน

  องค์ประกอบของสังคมไทยแบ่งเป็น 4 ชนชั้น
  1. เจ้านาย ได้แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะเป็นทั้งเทวราชาและธรรมราชา
  2. ขุนนางและข้าราชการ
  3. ไพร่ เป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก แบ่งเป็น ไพร่หลวง และไพร่สม
  . ทาส ชนชั้นต่ำสุดในสังคมไทย ไม่มีอิสระในการดำเนินชีวิต ชีวิตขึ้นอยู่กับนายทาส แบ่งเป็น ทาสเชลย ทาสในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ่ ทาสได้มาแต่บิดามารดา ทาสที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดทุพภิกขภัย ทาสที่ช่วยมาจากทัณฑ์โทษ และทาสท่านให้ ทาสที่ทำความดีความชอบต่อบ้านเมืองสามารถเลื่อนฐานะตนเองสูงขึ้นเป็นขุนนางได้ ส่วนขุนนางที่ทำผิดก็สามารถลดฐานะลงเป็นทาสได้เช่นกัน

 121. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ดิฉันฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเกิดอารมณ์รักประเทศไทยขึ้นมาอย่างมาก และรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย

 122. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  ฟังเพลงจากข้างบนแล้ว ทำให้เรารักประเทศของเราแล้ว และแสดงถึงความเป็นอยู่ดังนั้นเราต้องรักและภูมใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะ
  และกรุงรัตนโกสินทร์มีชื่อเต็มว่า“กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมารอวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์” การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีระเบียบแบบแผนตามสมัยอยุธยา โดยพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุด แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
  1)การปกครองส่วนกลาง 2)การปกครองส่วนภูมิภาคและ3)การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละการปกครองก็จะมีอำนาจแตกต่างกันค่ะ

 123. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่ิองนี้แล้ว องค์ประกอบของสังคมไทยแบ่งเป็น 4 ชนชั้น คือ
  1. เจ้านาย
  2. ขุนนางและข้าราชการ
  3. ไพร่
  4. ทาส

 124. ด.ญ. นฤภร ไชยลังกา เลขที่24 ม3/3 พูดว่า:

  เป็นเพลงที่ไพเราะ และมีความหมายที่ดี ดีใจที่ได้เป็นคนไทย

 125. นารธิต สีทา 3/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  (1)
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  (2)ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  (3)ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (4)
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  (5)ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 126. วัชริศ นาระจิตต 3/4 เลขที่ 8 พูดว่า:

  (แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)

  1 ) ตอบ หมายถึง เครื่องหรือสิ่งที่กำหนดความสัมพันธ์ สิทธิและหน้าที่ของบุคคลเพื่อให้สังคมมี ความเป็นระเบียบโดยแบ่งเป็นชนชั้นต่างๆ

  2 ) ตอบ เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ถ้าทาสที่ทำประโยชน์ที่สำคัญต่อบ้านเมืองก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นถึง ขุนนางและขุนนางที่ทำความผิดก็จะถูกปลดลงไปเป็นทาสได้

  3 ) ตอบ ทาสสินไถ่ , ทาสในเรือนเบี้ย

  4 ) ตอบ วัด และ วัง

  5 ) ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

  6 ) ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  7 ) ตอบ เงินพดด้วง

  8 ) ตอบ จังกอบ

  9 ) ตอบ หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่รัฐเรียกเก็บจากผลประโยชน์ของราษฎรจากการทำสวน

  10 ) ตอบ ฤชา

  11 ) ตอบ หน่วยงานกรมท่า หรือ กรมพระคลังสินค้า

  12 ) ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ

  13 ) ตอบ หมายถึง การที่กรมพระคลังสินค้าหรือกรมท่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจตราเรือสินค้าของ
  ต่างประเทศ

  14 ) ตอบ หมายถึง เครื่องราชบรรณาการที่ไทยส่งให้กับจีน

  15 ) ตอบ ( รัชกาลที่ 1 ) เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์ ( รัชกาลที่ 2 ) เรือมาลาพระนครและเรือ เหราข้ามสมุทร

  16 ) ตอบ ” สินค้าผูกขาด ” หมายถึง สินค้าที่ราชการคิดว่าอันตรายเมื่อพ่อค้าติดต่อซื้อขายกันเองโดยตรงรัฐจึงผูกขาดการซื้อขายเอง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน และ ” สินค้าต้องห้าม ” หมายถึง สินค้าที่หายากและราคาแพงราษฎรต้องนำมาขายให้กับรัฐได้แก่ งาช้าง รังนก ฝาง กฤษณา และอื่นๆ อีกมากมาย

  17 ) ตอบ พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฏาบดินทร์ ( พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 )

  18 ) ตอบ รัชกาลที่ 1 เป็นตราบัวผัน ( มหาอุณาโลม ) , รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑอกสั้นและครุฑอกยาว , รัชกาลที่ 3 เป็นตราปราสาท

  19 ) ตอบ ภาษีอากร

  20 ) ตอบ รัฐบาล

 127. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  จากที่กระผมได้ดูวีดีโอมาเเล้วว่าทำให้ผมรู้ถึงสภาพของกรุงศรีอยุธยามากขึ้น

 128. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ดิฉันชอบคลิปวีดีโอที่ครูสุดจัดทำมากค่ะ

 129. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จาที่ดูแล้ว ดิฉันรู้สึกว่า ภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และรู้สึกขอบคุณคนไทยในสมัยนั้นที่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นถึงทุกวันนี้มันยากลำบากมากแค่ไหน ต้องต่อสู้จนล้มตายมากสักเท่าไร กว่าจะมาเป็นพืนแผ่นดินไทยให้เราได้อยู่ในทุกวันนี้ ค่ะ

 130. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันไดฟังเพลง รัตนโกสินทร์ แล้วรู้สึกว่า ดิฉันเกิดความภาคภมูิใจในชาติบ้านเมืองเรา ในเนื้อเพลง ก็มีทั้งความรู้ที่น่าสนใจและแง่คิดต่างๆ ซึ่งทำให้ดิฉันได้ระลึกถึงบ้านเมืองของเรา

 131. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ร.1-ร.3 มีการจัดระเบียบการปกครองในราชธานี โดยมีอัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่งและเสนาบดีจตุสดมภ์อีก 4 ตำแหน่ง เป็นผู้รับผิดชอบ

 132. ด.ช.กฤตเมธี บูญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  1. ตอบ ง. สุดยอดละครรำ
  2. ตอบ ข. พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3. ตอบ ฉ. โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4. ตอบ ค.วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5. ตอบ ญ. กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6. ตอบ ก.โปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7. ตอบ ช. วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8. ตอบ ฌ. วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9. ตอบ จ. สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10.ตอบ ซ. สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 133. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  ได้รู้แค่นี้ล่ะคับบ ฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือชาวโปรตุเกส ชื่อ อันโตนิโอ เดอ วิเสนท์ (Antonio de Veesent) คนทั่วไป รียกว่า “องคนวีเสน” เป็นอัญเชิญพระราชสาสน์จากกรุงลิสบอนมายังประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้การต้อนรับอย่างใหญ่โตและทรงให้องตนวีเสนเข้าเฝ้าด้วย และทางไทยได้มีพระราชสาสน์ตอบมอบให้องตนวีเสนเป็นผู้อัญเชิญกลับไป

 134. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรและเพลงนี้

 135. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  การปกครองแบ่งเป็น3 ประเภท เช่น ปกครองส่วนกลาง
  ปกครองส่วนภูมิภาค และปกครองส่วนท้องถิ่น
  ชื่อกรุงเทพฯก็ยาว ยาว

 136. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข ม3/5 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ฉันฟังเพลงแล้วรู้สึก ถึงความเสียสละของคนไทยในสมัยนั้นที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานและได้รู้อีกว่ากรุงรัตนโกสินทร์นั้นหรือ ก็คือ กรุงเทพมหานคร นั้นเอง แล้วชื่อเดิมของกรุงเทพยาว ม๊าก ก กก ก ~~!

 137. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข พูดว่า:

  ดิฉันได้ฟังเพลงแล้วรู้สึกถึงการเสียสละของคนไทยในยุคนั้นที่่ต่อสู้เพื่อชาติมาอย่างยาวนาน
  และดิฉันได้รู้ว่า กรุงรัตนโกสินทร์นั้นหรือก็คือ กรุงเทพมหานคร เป้นราชธานีของไทย และชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครนั้นยาว ม๊ากกกก! ต้องของขอบคุณ คุณครูที่นำเพลง ดีๆ ง่ายๆอย่างนี้มาให้ค่ะ -/\-

 138. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  1)ตอบ ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย มีสิทธิพิเศษหลายอย่าง
  (2)ตอบ ได้ ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้เช่นกัน
  (3) ตอบ ทาสสินไถ่
  -ทาสในเรือนเบี้ย
  (4)ตอบ วัดและวัง
  (5)ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย/คณะสงฆ์มหานิกาย
  (6)ตอบ วัดพระเชตุพลฃนวิมลมังคลาราม
  (7)ตอบ เงินพดด้วง
  (8)ตอบ 10 หยิบ 1
  (9)ตอบ เก็บจากผู้ที่ทำไร่
  (10)ตอบ อากร
  (11)ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  (12)ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  (13)ตอบ สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  (14)ตอบ เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  (15)ตอบ รัชกาลที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสานสน์
  รัชกาลที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  (16)ตอบ สินค้าผูกขาด หมายถึง เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง
  สินค้า หมายถึง สินค้าที่หายากมีราคสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  (17)ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์
  (18)ตอบ รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกลาที่2 เป้นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  (19)ตอบ ภาษีอากร
  (20)ตอบ กรมพระคลังสินค้า

 139. ธัญธร โนศรี พูดว่า:

  (1)ตอบ ขุนนางและข้าราชการที่มีศักดินาตั้งแต่ 400-10,000 ไร่ มีความเป็นอยู่ดี ฐานะร่ำรวย มีสิทธิพิเศษหลายอย่าง
  (2)ตอบ ได้ ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้เช่นกัน
  (3) ตอบ ทาสสินไถ่
  -ทาสในเรือนเบี้ย
  (4)ตอบ วัดและวัง
  (5)ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย/คณะสงฆ์มหานิกาย
  (6)ตอบ วัดพระเชตุพลฃนวิมลมังคลาราม
  (7)ตอบ เงินพดด้วง
  (8)ตอบ 10 หยิบ 1
  (9)ตอบ เก็บจากผู้ที่ทำไร่
  (10)ตอบ อากร
  (11)ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  (12)ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  (13)ตอบ สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  (14)ตอบ เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  (15)ตอบ รัชกาลที่1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสานสน์
  รัชกาลที่2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  (16)ตอบ สินค้าผูกขาด หมายถึง เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง
  สินค้า หมายถึง สินค้าที่หายากมีราคสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  (17)ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฏาบดินทร์
  (18)ตอบ รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกลาที่2 เป้นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  (19)ตอบ ภาษีอากร
  (20)ตอบ กรมพระคลังสินค้า

 140. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีสติฟั่นเฟือน เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ และทรงตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่

 141. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  แบบฝึกหัด เรื่องการสถาปนากรุงเทพมหานคร การปกครอง กฎหมายและการศาล
  (1)
  1.1.ตอบ รัตนโกสินทร์
  1.2.ตอบ กรุงธนบุรี
  1.3.ตอบ แม่น้ำเจ้าพระยา
  1.4.ตอบ คูเมืองชั้นใน
  1.5.ตอบ คูเมืองชั้นนอก
  (2)ตอบ วัดแจ้งและ วัดท้ายตลาด
  (3)ตอบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  (4)
  4.1 ตอบ สมุหนายก รับผิดชอบบัญชาฝ่ายพลเรือน
  4.2 ตอบ สมุหกลาโหม รับผิดชอบการทหารและเกณฑ์ไพร่พลยามมีศึก
  4.3 ตอบ กรมเวียง ดูแลความสงบของราษฎร บ้านเมือง
  4.4 ตอบ กรมวัง จัดพิธีต่างๆ ในวังและพิพากษาคดีความ
  4.5 ตอบ กรมคลัง ดูแลด้านกรารเงิน,ทำสัญญาการค้า และติดต่อฑูตต่างชาติ
  4.6 ตอบ กรมนา ดูแลไร่ นา สวนทั่วไป จัดเสบียงในสงคราม
  (5)ตอบ กฎหมายตราสามดวง
  5.1 ตอบ ตราราชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหนายก
  5.2 ตอบ ตราคชสีห์ เป็นตราประจำตำแหน่ง สมุหกลาโหม
  5.3 ตอบ ตราบัวแก้ว เป้นตราประจำแหน่ง พระคลัง

 142. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1.ระบบศักดินาในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหมายถึง
  ตอบ การควบคุม และการแจกจ่ายแรงงานให้แก่มูลนายต่างๆ ขุนนางที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการสูง จึงมีกำลังคนในความควบคุม มากกว่าขุนนางที่มีศักดินาต่ำกว่า
  2.ชนชั้นในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่…อย่างไร
  ตอบ ได้ โดยการที่ได้รับความดีความชอบและมีความสามารถ
  3.ทาสที่ขายตัวเองเป็นทาสเรียกว่า ตอบ ทาสสินไถ่
  ส่วนลูกทาสที่เกิดในเรือนเจ้านายมีชื่อเรียกว่า ตอบ ทาสในเรือนเบี้ย
  4.การศึกษาของเด็กไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีศูนย์กลางอยู่ที่
  ตอบ วัด และ วัง
  5.คณะสงฆ์ที่เจ้าฟ้ามงกุฏทรงตั้งขึ้นซึ่งมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยมีชื่อเรียกว่า
  ตอบ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
  6.วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมของวิชาการความรู้ด้านต่างๆในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมากที่สุด
  ตอบ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7.เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า
  ตอบ เงินพดด้วง
  8.ค่าผ่านด่านที่เรียกเก็บจากสินค้าในอัตราร้อยละสิบเรียกว่า
  ตอบ จังกอบ
  9.อากรสมพัตสร หมายถึงภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งใด
  ตอบ เก็บจากผู้ประกอบอาชีพทำไร่ประเภทไม้ล้มลุก
  10.ค่าธรรมเนียมที่ราชการเรียกเก็บเป็นค่าบริการ จากหน่วยงานของรัฐเรียกว่า
  ตอบ ฤชา
  11.การค้าสำเภาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานใด
  ตอบ กรมพระคลังสินค้า
  12.ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากเรือสินค้จากชาวต่างประเทศเมื่อมาจอดเทีบยท่าที่เมืองไทย โดยกำหนดเก็บภาษีตามส่วนกว้างที่สุดของเรือเรียกว่า
  ตอบ ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13.การเหยียบหัวตะเภาเรือหมายถึง
  ตอบ ตรวจเรือสินค้าจากต่างประเทศ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเรือสินค้าก่อน
  14.จิ้มก้อง หมายภึง
  ตอบ เครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไทยกับจีน เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าขาย
  15.เรือสำเภาหลวงที่ปรากฏชื่อในรัชกาลที่ ๑ ได้แก่
  ตอบ เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  ส่วนในรัชกาลที่ ๒ ได้แก่เรือ
  ตอบ เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16.สินค้าถูกขาด หมายถึง
  ตอบ สินค้าที่ทางราชการต้องการและคิดว่ามีอนตรายหากมีการซื้อขายโดยตรง ได้แก่ อาวุธ กระสุนปืน
  ส่วนสินค้าต้องห้ามหมายถึง
  ตอบ สินค้าที่หายากมีราคาแพง ได้แก่ งาช้าง รังนก กฤษณา
  17.”เจ้าสัว” เป็นพระนามที่รัชกาลที่ ๒ ทรงเรียกใคร
  ตอบ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18.เงินพดด้วงในรัชกาลที่๑-๓ มีตราเครื่องหมายประจำรัชกาลอะไรบ้าง
  ตอบ รัชกาลที่ ๑ ตราบัวผัน (มหาอุณาโลม) รัชกาลที่ ๒ ตราครุฑ รัชกาลที่ ๓ ตราปราสาท
  19.ระบบการเหมาจ่ายภาษีให้แก่รัฐในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า
  ตอบ ภาษีอากร
  20.ผู้มีบทบาทประมวลภาษืส่วนใหญ่ได้แก่
  ตอบ เอกชน โดยมีเจ้าภาษีนายอากรเป็นผู้ประมวล

 143. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ทำให้รู้สึกรักชาติมากขึ้นเพราะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าชาติอื่นๆชาวไทยมีน้ำใจไมตรีต่อกันก็เพราะมีพระจักรีผู้มีบารมีเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยแล้วเพลงนี้ยังสอนให้คนไทยรักและสามัคคีปรองดองกันเเละสอนให้ภูมิใจในความเป็นไทย

 144. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  คนไทยทุกคนมีความกล้าหาญมาก

 145. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษาเรื่องนี้แล้ว ไดำตอบดังนี้ แบบฝึกหัด 1. ยศของขุนนางหรือราษฦรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 146. ด.ญ.ทัศนันท์ เครือมา เลขที่ 16 ม.3/5 พูดว่า:

  จากที่ดิฉัน ได้ดูคลิปวีดีโอได้รู้ ประวัติไทย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์และอีกมากมาย สภาพสังคมคมและวัฒนธรรม ดิฉันภาคภูมิใจในความเป็นไทยมาก

 147. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  เพลงที่ได้ฟัง แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เรารักประเทศไทยมากคับ

 148. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  การปกครองของไทยสมัยรัตน์โกสิทร์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน มี
  1.ปกครองส่วนกลาง
  2.ปกครองส่วนภูมิภาค
  3.ปกครองส่วนท้องถิ่น
  ตอนที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มีการปกครองปรับปรุงบ้านเมืองและปราบปรามศัตรูที่คอยรุกรานอธิปไตยของชาติได้

 149. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรม วรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  1 ตอบ ง สุดยอดละครรำ
  2 ตอบ ข พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาสาบานตนในการเข้ารับราชการ
  3 ตอบ ฉ โปรดให้มีการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 2
  4 ตอบ ค วัดประจำรัชกาลที่ 2
  5 ตอบ ญ กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  6 ตอบ กโปรดให้มีการจารึกขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
  7 ตอบ ช วัดประจำรัชกาลที่ 1
  8 ตอบ ฌ วัดประจำรัชกาลที่ 3
  9 ตอบ จ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันเหลือเพียงแห่งเดียวในโลกที่สมบูรณ์ที่สุด
  10 ตอบ ซ สถาปัตยกรรมที่เด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 1

 150. พิรุฬห์กร โยัวง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  การปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ ได้รู้ถึงอตีดของกรุงเทพมาช้านานและมีการปกครองที่ยิ่งใหญ่

 151. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว เลขที่ 2 ม 3/5 พูดว่า:

  ภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย และรู้สึกขอบคุณคนไทยในสมัยนั้นที่ทำให้คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นถึงทุกวันนี้มันยากลำบากมากแค่ไหน ต้องต่อสู้จนล้มตายมากสักเท่าไร

 152. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  แบบฝึกหัดเสริมความรู้เรื่องสภาพสังคม การศึกษา ศาสนาละเศรษฐกิจ สมัยรัตนโกสินตอนต้น

  1. ยศของขุนนางหรือราษฦรที่มีที่นาตั้งแต่ 1-40,000 ไร่
  2.ได้ , ถ้าทำความดีความชอบจะได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนาง แต่ถ้าขุนนางทำความผิดร้าย และจะถูกลดฐานะเป็นทาสได้
  3. ทาสสินไถ่,ทาสในเรือนเบี้ย
  4. วัด,วัง
  5. คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย,คณะสงฆ์มหานิกาย
  6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
  7. เงินพดด้วง
  8. 10 หยิบ 1
  9. ผู้ที่ทำไร่
  10. อากร
  11. พระคลังสินค้า
  12. ภาษีเบิกร่อง หรือ ภาษีปากเรือ
  13. สินค้าจะอยู่ในความดูแลของเสนาบดีกรมท่าเรือหรือ โกษาธิบดี โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจ
  14. เครื่องราชบรรณาการที่ไทยแลกเปลี่ยนกลับจีน
  15. รัชกาลที่ 1 เรือหูสูงและเรือทรงพระราชสาสน์
  รัชกาลที่ 2 เรือมาลาพระนครและเรือเหราข้ามสมุทร
  16. เงินที่ทางราชการต้องการและคิดว่าอันตรายต้องซื้อขายกันโดยตรง , สินค้าที่หายากมีราคาสาแพง ราษฎรต้องนำมาขายให้ราชการ
  17. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
  18. รัชกาลที่1 เป็นตราบัวผัน (มหาอุณาโลม)
  รัชกาลที่ 2 เป็นตราครุฑ
  รัชกาลที่3 เป็นตราปราสาท
  19. ภาษีอากร
  20. กรมพระคลังสินค้า

 153. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  เพลงที่ได้ฟัง แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้เรารักประเทศไทยมากครับ

 154. ด.ญ.มรกรต สีหานาม ม.3/5 เลขที่ 20 พูดว่า:

  ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับ รูปแบบการปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และการปกครองแบ่งเป็น3 ประเภท เช่น ปกครองส่วนกลาง
  ปกครองส่วนภูมิภาค และปกครองส่วนท้องถิ่น

 155. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  ได้รู้ถึงความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น และได้รู้สภาพความเป็นอยู่ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ค่ะ

 156. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวิดิโอทั้งหมดแล้วทำให้ได้รู้ว่า
  การปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีระเบียบแบบแผนตามสมัยอยุธยา
  โดยพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจสูงสุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
  1.การปกครองส่วนกลาง
  2.การปกครองส่วนภูมิภาค
  3.การปกครองส่วนท้องถิ่น

 157. ด.ญ. สวิชญา ใหม่ต๊ะ ม. 3/1 เลขที่ 30 พูดว่า:

  จากที่ได้ดูวีดีโอทั้งหมดแล้วทำให้รู้เกี่ยวกับการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ การตามแบบแผนสมัยอยุธยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1.การปกครองส่วนกลาง
  2.การปกครองส่วนภูมิภาค
  3.การปกครองส่วนท้องถิ่น

 158. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาข้อมูลข้างต้นแล้ว ทำให้ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบการปกครอง สภาพสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะ

 159. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  แบบแผนสมัยอยุธยา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  1.การปกครองส่วนกลาง
  2.การปกครองส่วนภูมิภาค
  3.การปกครองส่วนท้องถิ่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s