หลังจากนักเรียนได้ศึกษาเรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์  ในชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งจากสื่อที่ครูแนบมาให้   แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ลงในช่องแสดงความคิดเห็น

1.ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์ ให้ถูกต้อง

2.นักเรียนคิดว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ มีความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง?

Advertisements

88 responses »

 1. จักรพันธ์ บุญวงค์ ม.3/2 เลขที่ 2 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 4 ขั้นตอน

 2. ด.ช.มณฑวรรษ จันต๊ะ ม.3/2 เลขที่5 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการที่ผู้ต้องการสืบค้นข้อมูลเรื่องราวในอดีต

 3. ด.ช.ธัชธรรม เครือธิ เลขที่ 4 3/2 พูดว่า:

  จากากรดูวิดีโอ
  วิธีทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน
  ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล

 4. วริช บุญถา ม.3/2 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ลำดับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
  1.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2.ค้นคว้าแล้วรวบรวมข้อมูล
  3.ตรวจสอบหลับฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 5. สุกัลย์ โคงาม เลขที่11 ม.3/1 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์
  คือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับประวัติสตร์ใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในอดีต

 6. ด.ญ.เพ็ญพรรณ จักรเขียว เลขที่ 23 ม.3/1 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าวิธีการประวัติศาสตร์ได้สำรวจมาจากสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่เก็บรวบรวมได้มา และมีวิธีการประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอนในการดำเนินงานในทางประวัติศาสตร์

 7. ด.ญ.จุฑาทิพย์ คำเมืองใจ เลขที่ 16 ม.3/2 พูดว่า:

  1.ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีดังนี้
  -.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  -.ค้นคว้าแล้วรวบรวมข้อมูล
  -.ตรวจสอบหลับฐาน
  -.การตีความหลักฐาน
  -.การนำเสนอข้อมูล
  2.ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์
  ศึกษาเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเรา และเป็นความรู้ที่เราต้องทราบเพื่อไปศึกษาต่อ

 8. ด.ญ.สุทธิมลตรา เครือคำ ม.3/1 เลขที่27 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตของเรา วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องต่างๆที่เราต้องการรู้โดยเป็นวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ (ขอขอบพระคุณ คุณครูสุดเฉลิม เป็นอย่างสูงค่ะที่ให้ความรู้แก่ดิฉัน)

 9. ด.ญ.วิภาดา ปีติ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 30 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอน
  1กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
  2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบข้อมูล
  4การตีความ
  5การนำเสนอ
  วิธีการทางประวัติศาสตร์สามารถใช้ในการสืบค้นเรื่องราวต่างๆได้

 10. พฤทธิ์ สุยะ เลขที่ 6 ม.3/1 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีการต้องๆที่ทำให้เราสืบค้นหาหลักฐานต่างๆมาวิเคราะห์ตรวจสอบแล้วมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงที่ไปที่มาของหลักฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่วิเคราะห์ตรวจสอบหลักฐานต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

 11. ด.ญ.ศุภานัน แก้วน้อย ม.3/1 เลขที่31 พูดว่า:

  หลังจากศึกษาและดูวิดิโอแล้ว วิธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมดอยู่ 5ขั้นตอน
  1.กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา จะมีการตั้งประเด็นคำถาม ได้แก่ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใร ทำไม อย่างไร เป็นคำถามที่ตอบได้ด้วย
  2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง หลักฐานชั้นต้น ได้แก่ ข้อมูลสอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หลักฐานชั้นรอง ได้แก่ บทความทางวิชาการหนังสือต่างๆ
  3.การตรวจสอบข้อมูล การรวบรวมดูว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด การวิพากษ์กหลักฐานแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย -วิพากษ์ภายนอก -วิพากษ์ภายใน
  4.การตีความ เมื่อรวบรวมดูว่าถูกต้อง น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดแล้ว พิจารณาความหมายในหลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐานมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ อย่างไร
  5.การนำเสนอ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ตรวจสอบข้อมูล และเลือกสรร เพื่อตอบคำถาม

 12. เด็กชายจิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ชั้นม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำให้ทราบว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอน
  1กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
  2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบข้อมูล
  4การตีความ
  5การนำเสนอ
  และวิธีทางประวัติศาสตร์ก็คล้ายกับวิธีทางวิทยาศาสตร์

 13. ด.ญ. กมลภรณ์ เพ็ชรทัต ม.3/2 เลขที่32 พูดว่า:

  ดิฉันได้ศึกษาทบทวนแล้ว ได้รู้ว่า
  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3.ตรวจสอบหลักฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 14. ดช. วรินทร กราวทอง ม.3/2 เลขที่12 พูดว่า:

  วิธีการประวัติศาสตร์คือผู้ที่ต้องการสืบค้นเรื่องราวในประวัติศาสตร์
  วิธีการทางประวัติศาสตร์แบ่งได้5ขั้นตอนดังนี้
  1เรื่องที่จะศึกษา
  2การรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบหลักฐาน
  4การตีความ
  5การนำเสนอ

 15. ด.ญ.รัตนาภรณ์ ถาคำดี ม.3/2 เลขที่ 27 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญคือ สามารถในการสืบค้นเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนด้วยกันค่ะ

 16. ด.ช.พัชรพล ชัยวิชิต ชั้น ม.3/4 เลขที่5 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล หลักฐานชั้นต้น ได้แก่ ข้อมูลสอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หลักฐานชั้นรอง ได้แก่ บทความทางวิชาการหนังสือต่างๆ
  2.การตรวจสอบหลักฐาน การวิพากษ์กหลักฐานแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย -วิพากษ์ภายนอก -วิพากษ์ภายใน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ได้แก่ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใร อย่างไร
  4.การตีความหลักฐาน พิจารณาความหมายในหลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐานมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ อย่างไร
  5.การนำเสนอข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะไปนำเสนอเรื่องต่างๆได้แก่
  เรื่องทวีปแอฟริกา

  เย่ จบแล้วคับ เย่

 17. เด็กชายศุภกร อ้อยยาวเลขที่9 3/2 พูดว่า:

  ขั้นตอนที่ 1 การตั้งประเด็นที่จะศึกษา นับว่าเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ นักประวัติศาสตร์
  ขั้นตอนที่ 2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสอบสวนเข้าไปให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ ประกอบด้วยหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น โบราณบิดเบือน

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยการนำข้อมูลที่ได้สืบค้นรวบรวม คัดเลือก และประเมินไว้แล้วนำมาพิจารณาในรายละเอียดทุกด้าน ซึ่ง นักประวัติศาสตร์ต้องใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการตีความเพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

  ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกและประเมินข้อมูล นักประวัติศาสตร์จะต้องนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาคัดเลือก และประเมินเพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการทราบ

  ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล หรือ

 18. วันเฉลิม ชำนาญยา ม.3/2เลขที่8 พูดว่า:

  จากการดูเเล้วว่าวิธีการประวัติศาสตร์ ที่สามารถสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับได้หลายอย่างวิธีการประวัติศาสตร์

 19. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม. 3/5 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์
  การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาและยุคสมัยต่างๆกัน คุณค่าสำคัญของประวัติศาสตร์คืออดีตเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับปัจจุบันและอนาคตคับ

 20. ด.ญ. วรกันต์ จันธิ เลขที่ 28 ม. 3/2 พูดว่า:

  ในการสืบค้น ค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีอยู่หลายวิธี เช่นจากหลักฐานทางวัตถุ
  ที่ขุดค้นพบ หลักฐานที่เป็นการบันทึกลายลักษณ์อักษร หลักฐานจากคำบอกเล่า ซึ่งการรวบรวม
  เรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ เรียกว่า “วิธีการทางประวัติศาสตร์”

 21. ด.ช.นัทธพงศ์ วงศ์ขัติย์ 11ช. 3/5 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  -การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  -การตรวจสอบหลักฐาน
  -การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  -การตีความหลักฐาน
  -การนำเสนอข้อมูล
  ทำให้มีความรู้มากขึ้นขอบคุณครับ

 22. ด.ช.ณัฐพล เดินอด เลขที่ 3 ม.3/2 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์เช่นวิธีที่ใช้สืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์

 23. ด.ช.ชัชวาลย์ ธนะวงศ์ เลขที่12 ม.3/4 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำให้ทราบว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอน
  1กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
  2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบข้อมูล
  4การตีความ
  5การนำเสนอ
  และวิธีทางประวัติศาสตร์ก็คล้ายกับวิธีทางวิทยาศาสตร์

 24. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  จากที่ได้ดิฉันศึกษาค้นคว้าข้อมูลทำให้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน คือ
  1.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2.ค้นคว้าแล้วรวบรวมข้อมูล
  3.ตรวจสอบหลับฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 25. ด.ช.ธนกร แสงแก้ว ชั้น ม.3/5 เลขที่ 2 พูดว่า:

  ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ
  ศึกษาเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเรา และในอนาคตของเรา

 26. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 27. ด.ญ.อังคนางค์ หวานใจ เลขที่ 29 ชั้น ม. 3/1 พูดว่า:

  ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นค่ะ ซึ่ง
  ขั้นตอนวิธีการประวัติศาตร์ มีอยู่ 5 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
  1.กำหนดหัวจ้อที่จะศึกษา
  2.รวบรวมข้อมูล
  3.การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.วิเคราะห์ข้อมูล

 28. ด.ญ.วิภาดา อินทร์ดี เลขที่ 25 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ศึกษา ทบทวนวิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1. กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
  2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3. การตรวจสอบหลักฐาน
  4. การตีความหลักฐาน
  5. การนำเสนอข้อมูล

 29. ด.ญ.ณัติการณน์ เเก่นจันทน์ เลขที่20 ม.3/1 พูดว่า:

  จากการศึกษาเเล้วได้รู้ว่า
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน

  การรวบรวมหลักฐาน
  การคัดเลือกหลักฐาน
  การวิเคราะห์ ตีความ ประเมินหลักฐาน
  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐาน
  การนำเสนอข้อเท็จจริง

 30. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 31. ด.ญ.ชัญญานุช ทิพย์เดโช ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความสำคัญคือ สามารถใช้ในการสืบค้นเรื่อฃราวต่างๆ ที่สนใจได้ เช่น ซากคน ซากสัตว์ หรืออาจจะภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ในสมัยก่อน

 32. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  หลักฐานชั้นต้น หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สร้าง หรือจัดทำขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกคำให้การ จดหมายเหตุ และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพเขียนสีผนังถ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้

 33. ด.ญ.ชลลดา ปั๋นของ เลขที่ 18 ชั้น ม.3/1 พูดว่า:

  หลังฐานชั้นรอง หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมไว้ภายหลังเหตูการณ์ โดยได้ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้น เช่น ตำนาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

 34. อุดมพงษ์ วงค์รัตน์ เลขที่18 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่ผมไดด้ดูในสมุดกับเว็ป ที่ครูฉุดเฉลิมเอาลงมาผมก๊ได้คิดว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์แบ่งได้5ขั้นตอนดังนี้นะคัป
  1เรื่องที่จะศึกษา
  2การรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบหลักฐาน
  4การตีความ
  5การนำเสนอ

 35. ด.ญ. รัชนาท ฟูศรี เลขที่ 25 ม.3/3 พูดว่า:

  หลังฐานชั้นรอง หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมไว้ภายหลังเหตูการณ์ โดยได้ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้น เช่น ตำนาน
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 36. ด.ช.อินทนนท์ คูคำ ม.302 เลขที่ 11 พูดว่า:

  จากที่ผมได้ศึกษาและสรุปว่า
  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2.ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3.ตรวจสอบหลักฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 37. ด.ช.ณัฐวุฒิ เเครื่องสนุก ม.3/3 เลขที่ 4 พูดว่า:

  หลังฐานชั้นรอง หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมไว้ภายหลังเหตูการณ์ โดยได้ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้น เช่น ตำนาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

 38. นัฐพล บุตรสุวรรณ์ 305 06 พูดว่า:

  ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นค่ะ ซึ่ง
  ขั้นตอนวิธีการประวัติศาตร์ มีอยู่ 5 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
  1.กำหนดหัวจ้อที่จะศึกษา
  2.รวบรวมข้อมูล
  3.การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.วิเคราะห์ข้อมูล

 39. ด.ช. เนติพงษ์ สันกว๊าน ม.3/3 เลขที่ 6 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 40. ด.ช.นัฐพงษ์ บุตรสุวรรณ์ ม.3/3 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ คือ
  ศึกษาเพื่อนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันของเรา และในอนาคตของเรา

 41. ด.ช.พงศ์ภรณ์ สุภารมย์ 3/3 เลขที่ 13 พูดว่า:

  1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการศึกษาหาความรู้ โดยตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
  ตัวอย่าง ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิภาคอาจเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว และขยายขอบเขต
  การศึกษาออกไปเป็นระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค เช่น
  ประวัติวัดสำคัญในชุมชน / อำเภอ / จังหวัด / ภูมิภาค
  สถานที่สำคัญในท้องถิ่น / จังหวัด / ภูมิภาค
  บุคคลสำคัญในท้องถิ่น / จังหวัด / ภูมิภาค
  2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  เมื่อมีประเด็นที่จะศึกษาแล้ว ขั้นต่อมาคือ การค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานข้อมูล
  ทั้งที่เป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรอง หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็น
  ลายลักษณ์อักษร หลักฐานชั้นต้นลักษณะ เป็นหลักฐานและข้อมูลที่เป็นของร่วมสมัยหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง
  ตัวอย่างได้แก่ ข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ บันทึกของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
  ภาพถ่าย วีดิโอเทป สิ่งของเครื่องใช้ สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักฐานชั้นรอง
  ลักษณะ เป็นหลักฐานและข้อมูลที่เขียนหรือรวบรวมไว้ภายหลังเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น
  โดยใช้ข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้น หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  ลักษณะ เป็นหลักฐานข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
  ตัวอย่างได้แก่ จารึก พงศาวดาร จดหมายเหตุ หนังสือพิมพ์ จดหมาย บันทึก
  เอกสารทางราชการ เป็นต้น

 42. ด.ช.นิติพงษ์ กันทะพงษ์ ม.3/3 เลขที่ 9 พูดว่า:

  หลังฐานชั้นรอง หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมไว้ภายหลังเหตูการณ์โดยได้ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้น เช่น ตำนาน

  จากากรดูวิดีโอ

  วิธีทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ได้แก่

  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย

  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

  ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน

  ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล

 43. ด.ญ.ขจิตจัทร์ จันทะภา ม.3/2 เลขที่ 33 พูดว่า:

  จากที่ดฺฉันดูคลิปแล้วดิฉันรู้ว่าวิธิการทางประวัติศาสตร์ เป็นขั้นตอนแรก ของนักประวัติศาสตร์ต้องมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร อดีตส่วนไหน สมัยอะไร และเพราะเหตุใด ซึ่งมันเป็นการตั้งคำถามที่ต้องการศึกษา ของนักประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการอ่าน การสังเกต และควรต้องมีความรู้กว้างๆ ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนั้นๆมาก่อนบ้าง ซึ่งคำถามหลักที่นักประวัติศาสตร์ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาก็คือทำไมและเกิดขึ้นอย่างไร

 44. ด.ญ.เจนจิรา ชุ่มวงค์ เลขที่ 20 ม.3/3 พูดว่า:

  จากการที่ีดิฉันได้ศึกษา ทำให้ดิฉันได้รู้ว่า วิธีทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
  1. การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
  2. การตรวจสอบหลักฐาน
  3. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4. การตีความหลักฐาน
  5. การนำเสนอข้อมูล

 45. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอน
  1กำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา
  2ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3การตรวจสอบข้อมูล
  4การตีความ
  5การนำเสนอ
  และวิธีทางประวัติศาสตร์ก็คล้ายกับวิธีทางวิทยาศาสตร์

 46. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์
  คือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับประวัติสตร์ใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในอดีต ค่ะ

 47. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาทำให้ผมทราบว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 48. ด.ช.จิรภัทร คำเรือง เลขที่ 1 ม.3/1 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาทำให้ผมทราบว่า นักประวัติศาสตร์ต้องอาศัยการอ่าน การสังเกต และควรต้องมีความรู้กว้างๆ ทางประวัติศาสตร์ในเรื่องนั้นๆมาก่อนบ้าง ซึ่งคำถามหลักที่นักประวัติศาสตร์ควรคำนึงอยู่ตลอดเวลาก็คือทำไมและเกิดขึ้นอย่างไร

 49. ด.ญ.วลัยลักษณ์ ปานสมุทร ม.3/3 เลขที่26 พูดว่า:

  จากที่ดิฉันได้ดูคลิปวีดีโอนี้แล้ว ทำให้ดิฉันรู้ถึงวิธีทางประวัติศาสตร์ว่า มี 5 ขั้นตอน

 50. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากากรดูวิดีโอได้รู้ว่า
  ประวัติศาสตร์ เป็นการศึกษาเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีตของมนุษย์ทุกด้านทั้งด้านความคิด การประดิษฐ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ ความขัดแย้ง ความร่วมมือ ความเสื่อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับตั้งแต่มนุษย์ในยุคแรกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยนับเวลาถอยหลังย้อนไปกว่า 3 ล้านปี จนกระทั่งมนุษย์ได้เริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมา โดยมีมิติของช่วงเวลา และหลักฐานของประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาช่วยในการศึกษาประวัติศาสตร์

 51. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ พูดว่า:

  จากากรดูวิดีโอได้รู้ว่า มีหลักฐานมากมายเช่นตำนาน วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

 52. ดช.อิทธิมนต์ ยาเตชะ 305 13 พูดว่า:

  จากได้ดูวีดีโอนี้แล้วได้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ มาอยู่ 5 ขั้น ตอนเป็นต้น

 53. ด.ช.อภิสิทธิ์ เครือธิ ม.3/2 เลขที่10 พูดว่า:

  วีธีการทางประวัติศาสตร์มีทั้งหมด5 ขั้นตอน 1.การค้นหาเเล้วรวบรวมข้อมูล 2. การตรวจสอบหลักฐาน 3. การกำหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา 4. การตีความหลักฐาน เเละ 5. การนำเสนอข้อมูล

 54. ศึกษาแล้วได้รู้ว่าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีดั้งนี้
  ขั้นที่ 1 กำหนดประเด็นปัญหา
  ขั้นที่ 2 รวบรวมหลักฐาน
  ขั้นที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  ขั้นที่ 4 ตีความหลักฐาน
  ขั้นที่ 5 เรียบเรียงแล้วนำเสนอ

  -_-ไม่ง่ายเลยที่จะรู้ว่าหลักฐานนั้นเป็นจริงหรือเท็จ-_-

 55. ด.ญ.พัทธ์ธีรา ทำทอง เลขที่25 ชั้นม.3/2 พูดว่า:

  ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์มี5ขั้นตอนดังนี้
  1กำหนดเป้าหมาย
  2รวบรวมข้อมูล
  3ประเมินหลักฐาน
  4ตีความ
  5วิเคราะห์ข้อมูล

 56. ด.ญ.จิรัชญา ชุ่มวงค์ ม.3/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ทำให้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่
  1.การค้นคว้ารวบรมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล
  และนี่คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ ค่ะ

 57. เสกสรรค์ เดชอุดม เลขที่9 ม.3/4 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ทำให้รู้ว่า การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาและยุคสมัยต่างๆกัน คุณค่าสำคัญของประวัติศาสตร์คืออดีตเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับปัจจุบันและอนาคต

 58. ด.ญ.ณัฐชา ยาดี ม.3/3 เลขที่23 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้วได้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 59. ด.ญ.ฐิติรัตน์ เฟื่องฟู เลขทิ่22 ม.3/3 พูดว่า:

  ป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตของเรา วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องต่างๆที่เราต้องการรู้โดยเป็นวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ
  จากที่ได้ศึกษาแล้วได้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 60. ด.ญ. ปาริชาต รายณะสุข พูดว่า:

  ลำดับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
  1.กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2.ค้นคว้าแล้วรวบรวมข้อมูล
  3.ตรวจสอบหลับฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล
  เราสามารถใช้วิธีทางประวัติศาสตร์เพื่อมาตีความว่าหลักฐานที่เราได้มานั้น มีความเป้นมาอย่างไร

 61. อภิปรัชญ์ ชุ่มวงศ์ 304 14 พูดว่า:

  ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นค่ะ ซึ่ง
  ขั้นตอนวิธีการประวัติศาตร์ มีอยู่ 5 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ
  1.กำหนดหัวจ้อที่จะศึกษา
  2.รวบรวมข้อมูล
  3.การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  4.การตีความหลักฐาน
  5.วิเคราะห์ข้อมูล

 62. ด.ญ. เสาวณีย์ สมัครผล ม.304 เลขที่ 23 พูดว่า:

  จากการที่ดิฉันได้ศึกษาดูในเรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์
  วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายถึง วิธีการที่ผู้ต้องการสืบค้นเรื่องราวในอดีต
  1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3. ตรวจสอบหลักฐาน
  4. การตีความหลักฐาน
  5. การนำเสนอข้อมูล

 63. ด.ญ. พลอยศิริ วิชัยโน ชั้น ม.3/4 เลขที่21 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาตร์มีความสำคัญ คือ สามารถใช้ในการสืบค้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจได้ เช่น การหาความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียน วัด ชุมชน จังหวัด

 64. ด.ญ. จามรีย์ เมืองสุวรรณ ม3/3 เลขที่ 21 พูดว่า:

  สามารถสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับได้หลายอย่างวิธีการประวัติศาสตร์ได้ง่าย

 65. วัชรพงค์ ฟูแสง พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นวิธีที่เกี่ยวข้องกับประวัติสตร์ใช้เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลในประวัติศาสตร์
  ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 66. ด.ช. ณัฐวัฒน์ ศีลลัย เลขที่3 303 พูดว่า:

  หลังฐานชั้นรอง หมายถึง หลักฐานที่รวบรวมไว้ภายหลังเหตูการณ์ โดยได้ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลหลักฐานชั้นต้น เช่น ตำนาน

 67. อินทัช กันตรี เลขที 11 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  หลักฐานชั้นต้น หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สร้าง หรือจัดทำขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น สนธิสัญญา บันทึกคำให้การ จดหมายเหตุ และที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ภาพเขียนสีผนังถ้ำ เครื่องมือเครื่องใช้

  จากที่ได้ศึกษาแล้วได้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 68. สิทธิพร ทิศรีไชย เลขที 10 ชั้น ม 3/4 พูดว่า:

  จากากรดูวิดีโอ
  วิธีทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย
  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
  ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน
  ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมู

 69. ด.ญ.ศิริธร ยอดมณี เลขที่.23 ม.3/5 พูดว่า:

  จากศึกษาแล้วรู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน

  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 70. ด.ญ.กฤติยา ไชยา ม.3/5 เลขที่ 15 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าวิธีการประวัติศาสตร์ได้สำรวจมาจากสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่เก็บรวบรวมได้มา และมีวิธีการประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอนในการดำเนินงานในทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 71. ด.ญ.ช่อลัดดา อดทน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 19 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ได้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 72. ดิฉันด้ศึกษาแล้วได้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 73. ดิฉันด้ศึกษาแล้วได้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 74. ด.ช. ณัฐภณ ใจยืน เลขที่ 10 ม.305 พูดว่า:

  จากการดูวิดีโอแล้ว ได้รู้วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตของเรา คับ

 75. ด.ช.ธนกร สมเครือ เลขที่ 3 ม 3/5 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีความสำคัญคือ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 76. วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีอยู่ทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล

 77. พิรุฬห์กร โยวัง 3/5 เลขที่ 7 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์ เป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตของเรา วิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องต่างๆที่เราต้องการรู้โดยเป็นวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ

 78. อชิตพล ทองจินดา 3/5เลขที่9 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล หลักฐานชั้นต้น ได้แก่ ข้อมูลสอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ หลักฐานชั้นรอง ได้แก่ บทความทางวิชาการหนังสือต่างๆ
  2.การตรวจสอบหลักฐาน การวิพากษ์กหลักฐานแบ่งออกเป็น 2 ข้อย่อย -วิพากษ์ภายนอก -วิพากษ์ภายใน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา ได้แก่ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใร อย่างไร
  4.การตีความหลักฐาน พิจารณาความหมายในหลักฐานว่าผู้สร้างหลักฐานมีเจตนาแอบแฝงหรือไม่ อย่างไร
  5.การนำเสนอข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะไปนำเสนอเรื่องต่างๆได้แก่
  เรื่องทวีปแอฟริกา

 79. ด.ช. ภูตะวัน พะแดงโค ม.3/5 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ผมได้รู้ว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน
  -การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  -การตรวจสอบหลักฐาน
  -การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  -การตีความหลักฐาน
  -การนำเสนอข้อมูล
  ทำให้มีความรู้มากขึ้นขอบคุณครับ

 80. ด.ช.กฤตเมธี บุญวงค์ เลขที่ 1 3/3 พูดว่า:

  จากที่ได้ศึกษาแล้ว ทำให้รู้ว่า วิธีการทางประวัติศาสตร์ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน
  1.การค้นคว้ารวบรมข้อมูล
  2.การตรวจสอบหลักฐาน
  3.การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4.การตีความหลักฐาน
  5.การนำเสนอข้อมูล
  และนี่คือวิธีการทางประวัติศาสตร์ ค่ะ

 81. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่า ประวัติศาสตร์คือ การศึกษาเรื่องราวและพฤติกรรมของสังคมมนุษย์ในอดีต ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาและยุคสมัยต่างๆกัน คุณค่าสำคัญของประวัติศาสตร์คืออดีตเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับปัจจุบันและอนาคต

 82. ด.ญ.ดวงกมล ยงเขตรการณ์ ม3/1 เลขที่ 22 พูดว่า:

  ได้รู้ว่าวิธีทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ได้แก่

  ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเป้าหมาย

  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล

  ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

  ขั้นตอนที่ 4 การตีความหลักฐาน

  ขั้นตอนที่ 5 การสังเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูล

 83. ด.ญ. ชนาภา เมืองมา ม.3/2 เลขที่ 18 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอน 1. การค้นคว้าข้อมูล 2. การตรวจสอบ 3. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา 4. การตีความ 5. การนำเสนอ และได้เข้าใจหลักการ การอ่าน การสังเกต และต้องความเฉลียวฉลาดในการค้นคว้า ค่ะ

 84. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  จากการที่ีดิฉันได้ศึกษา ทำให้ดิฉันได้รู้ว่า วิธีทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่
  1. การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
  2. การตรวจสอบหลักฐาน
  3. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา
  4. การตีความหลักฐาน
  5. การนำเสนอข้อมูล

 85. ด.ญ.สิตานันท์ คำสุ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 26 พูดว่า:

  หลักฐานชั้นต้น หมายถึง หลักฐานที่บันทึก สร้าง หรือจัดทำขึ้น โดยผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง มีทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

 86. ด.ญ.ดาวอนงค์ พงษ์ขาว เลขที่ 32 ม.3/1 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัิติศาสตร์ มีอยู่ 5 ขั้นตอนค่ะ
  ขั้นตอนที่ 1 การตั้งประเด็นที่จะศึกษา นับว่าเป็นขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ นักประวัติศาสตร์ หรือผู้สนใจทางประวัติศาสตร์มีความสนใจอยากรู้ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตอนใดตอนหนึ่ง โดยตั้งประเด็นคำถามว่า ศึกษาเรื่องอะไรในช่วงเวลาใด ทำไมจึงต้องศึกษา

  ขั้นตอนที่ 2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถสอบสวนเข้าไปให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ ประกอบด้วยหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ คำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ศิลาจารึก จดหมายเหตุ บันทึกและเอกสารต่างๆ ในการสะสม และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เหล่านี้ นักประวัติศาสตร์จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณของตนสำรวจ เนื่องจากข้อมูลแต่ละประเภทเป็นผลิตผลที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องค้นหาต้นตอหรือสาเหตุของข้อมูลอย่างลึกซึ้งเท่าที่จะทำได้ เพื่อป้องกันมิให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือน

  ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยการนำข้อมูลที่ได้สืบค้นรวบรวม คัดเลือก และประเมินไว้แล้วนำมาพิจารณาในรายละเอียดทุกด้าน ซึ่ง นักประวัติศาสตร์ต้องใช้เหตุผลเป็นแนวทางในการตีความเพื่อนำไปสู่การค้นพบข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

  ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกและประเมินข้อมูล นักประวัติศาสตร์จะต้องนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาคัดเลือก และประเมินเพื่อค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการทราบ

  ขั้นตอนที่ 5 การเรียบเรียงรายงานข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล หรืออธิบายข้อสงสัย เพื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่เป็นการตอบ ตลอดจนความรู้ ความคิดใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการรายงานอย่างมีเหตุผล

 87. ด.ญ. จตุพร ยิ้มโปรยคำ เลขที่13 ม.3/2 พูดว่า:

  วิธีการทางประวัติศาสตร์มี 5 ขั้นตอนค่ะ
  1. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา / ตั้งประเด็นคำถาม
  2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
  3. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
  4. การตีความหลักฐาน
  5. การเรียนเรียงและนำเสนอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s