ให้นักเรียนเข้าทำกิจกรรมในรายวิชา สังคมศึกษา ตาม link นี้

https://classroom.google.com/h

Advertisements